PRESENTACIÓ D’ESCRIPTURES TELEMÀTICAMENT

PRESENTACIÓ D’ESCRIPTURES TELEMÀTICAMENT

 

 

El 9 de novembre va entrar en vigor la Llei 11/2023 de digitalització d’actuacions notarials, que permet als ciutadans i a les empreses disposar de còpies electròniques autoritzades dels seus documents notarials. Aquest arxiu electrònic de l’escriptura podrà presentar-lo l’interessat en el Registre de manera telemàtica sense necessitat que ho faci la notaria com fins ara.

 

 

ES POT PRESENTAR TELEMÀTICAMENT AL REGISTRE:

 

1 – CÒPIA AUTORITZADA ELECTRÒNICA NOTARIAL
Arxiu PDF o similar generat pel notari que va autoritzar l’escriptura. No és vàlid un simple escaneig d’una escriptura emesa en paper.

 

2 – DOCUMENTS PRIVATS (quan la llei ho permet)
Ex.: certificacions de nomenaments o cessaments de càrrecs, designació d’auditors i la seva acceptació, projectes de fusió etc.
(No es poden presentar per aquesta via LES MODIFICACIONS EN LA TITULARITAT REAL posteriors al dipòsit de comptes).
Els documents han d’estar signats electrònicament per qui els expedeixi, sense que sigui vàlida la signatura manuscrita.

 

 

COM FUNCIONA:

 

És necessari disposar de signatura electrònica i estar donat d’alta en el portal de presentacions telemàtiques del Col·legi de Registradors, que actua a nivell nacional com a Seu Electrònica.

 

Pot donar-se d’alta en el portal d’enviaments telemàtics en el següent enllaç:
https://sede.registradores.org/site/alta/alta-abonado

 

Per enviar documents és necessari posseir certificat de firma electrònica avançada o DNI electrònic. En cas de no tenir firma electrónica, una vegada estigui donat d’alta en el portal, pot obtenir la facilitada pel Col·legi de Registradors com a prestador de servei de confiança qualificat, sol·licitant cita prèvia en https://www.registradores.org/el-colegio/firma-electronica.

 

Per entendre millor com funciona, s’ha confeccionat aquest breu MANUAL basat en la publicació realitzada pel Col·legi de Registradors. El manual complet pot descarregar-se en:
Manual de presentación telemática de documentos