Avís Legal

Llegiu amb atenció aquest document; constitueix l’Avís Legal que estableix les condicions d’ús i regula l’accés, navegació i utilització del Lloc Web ubicat a la URL www.registromercantilbcn.es (en endavant, el “Lloc Web”).

 

L’accés, navegació i utilització del Lloc Web atribueix al visitant la condició d’usuari (en endavant, l'”Usuari”), implicant l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i firmat.

La seva observança i compliment seran exigibles respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si Vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el mateix.

 

 

Identificació

Titular: REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA CB (en endavant, “RMB”)
NIF: E58902883
Seu Col·legial: Gran Via de les Corts Catalanes 184, 1ª Planta, 08038 – Barcelona
E-mail: incidencias@registromercantilbcn.es

 

 

Objecte i àmbit d’aplicació

 

El present Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització del Lloc Web, sens perjudici que el RMB es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del mateix, així com les condicions requerides per al seu accés o utilització. Les modificacions dels termes i condicions del present Avís Legal seran publicades en la mateixa forma en què apareix aquest o a través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris. L’accés, navegació i utilització del Lloc Web després de l’entrada en vigor de les modificacions o canvis suposen la seva acceptació.

 

 

Atenció a l’usuari

 

RMB, com a responsable del Lloc Web i encarregat dels Serveis oferts a través de la mateixa, posa a disposició dels usuaris un servei d’atenció a l’usuari, disponible de dilluns a divendres, en horari de 09:00 a 17:00 hores, mitjançant les opcions assenyalades en el lloc web “contacte”.

 

RMB donarà resposta a les reclamacions o consultes rebudes en el termini més breu possible.

 

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

 

Drets sobre el Lloc Web i els seus continguts.

 

RMB és titular o, en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut i els serveis disponibles a través del mateix.

 

En accedir al Lloc Web, l’usuari adquireix un dret d’ús dels continguts i/o serveis del Lloc Web únicament amb la finalitat d’obtenir de les prestacions del servei d’acord amb el present Avís Legal.

 

Queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin als titulars de drets dels continguts del Lloc Web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als mateixos.

 

 

Enllaços

 

Enlaços a altres pàgines web.

 

En el Lloc Web poden mostrar-se enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, continguts encastats, etc., RMB informa que aquests es trobarien directament gestionats per tercers. RMB no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia, controlar o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les que es poden establir enllaços des del Lloc Web.

 

En conseqüència, RMB no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a qualsevol plataforma o pàgina web a la que es pogués establir un enllaç des del Lloc Web.

 

 

Regles d’ús

 

No està permès i, per tant, les conseqüències seran responsabilitat exclusiva de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut ni limitatiu, queda prohibit:

 

– Fer servir el Lloc Web de forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l’ordinador d’un tercer;

 

– Fer servir el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

 

– Fer servir el Lloc Web de manera que constitueixi una vulneració dels drets de RMB o de qualsevol tercer;

 

– Fer servir el Lloc Web per transmetre o publicar qualsevol material de caràcter difamatori, ofensiu, racista, vulgar, denigrant, pornogràfic, o de naturalesa obscena o amenaçadora o que pugui causar molèstia a qualsevol persona;

 

– Fer servir el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;

 

– Accedir o interactuar amb el Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant a tercers, utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui donar lloc a confusió sobre la identitat de l’origen d’un missatge;

 

– Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectades a aquest, a qualsevol servidor de RMB, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

 

– Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada al mateix, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts allotjats en el Lloc Web;

 

– Portar a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes de RMB, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web; y introducir dades que siguin manifestament falses, essent o no l’usuari coneixedor d’aquesta circumstància.

 

L’incompliment de qualssevol de les anteriors obligacions per part de l’usuari podrà dur aparellada l’adopció per RMB de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

 

RMB es reserva el dret a retirar tots aquells continguts, aportacions o comentaris que siguin contraris a la llei, la moral i l’ordre públic, essent a títol enunciatiu, però no limitatiu, aquells que vulnerin la dignitat de la persona, discriminatoris, racistes, xenòfobs, que siguin contraris a la joventut o la infància, pornogràfics o que atentin contra la seguretat pública. En qualsevol cas, RMB no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

 

 

Responsabilitats i garanties

 

RMB declara que ha pres totes les mesures necessàries dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el bon funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats, així com per evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als sistemes informàtics dels usuaris.

 

 

Suspensió del lloc web

 

RMB es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporalment o permanent, l’accés, navegació, ús, allotjament o descàrrega del contingut o ús de serveis del Lloc Web, amb o sense notificació prèvia, als usuaris que contravinguin qualssevol de les disposicions detallades al present Avís Legal, sense que hi hagi la possibilitat per a l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

 

 

Confidencialitat i protecció de dades

 

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/ 679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), el tractament de les dades de l’usuari es farà conforme a la Política de Privacitat del Lloc Web.

 

 

Generals

 

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del present Avís Legal. Així mateix, RMB podrà modificar els termes i condicions estipulades aquí, totalment o parcial, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís Legal o a través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris.

 

La vigència temporal del present Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcial, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís Legal modificat.

 

Els serveis posats a disposició de l’usuari podran ser variats per RMB sense necessitat d’avís previ.

 

Així mateix, RMB podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposats anteriorment al present Avís Legal.

 

En el cas que qualsevol disposició del present Avís Legal fos declarada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les restants disposicions del mateix.

 

El no exercici o execució per part de RMB de qualsevol dret o disposició contingut al present Avís Legal no constituirà cap renúncia al mateix.

 

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre RMB i els usuaris del Lloc Web. No obstant, sempre que aquesta normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb el Lloc Web, serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment dels fets. Així mateix, RMB i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

 

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, pot adreçar-se per correu electrònic a l’adreça indicada a l’apartat d’identificació, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa al conflicte.

 

 

Adreça de contacte

 

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualssevol altres aspectes, té a la seva disposició les adreces següents:

 

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA CB
Gran Via de les Corts Catalanes 184, 1ª Planta, 08038 – Barcelona
Suport Telefònic: 93 508 14 44
e-mail: correo@registromercantilbcn.es