Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb els arts. 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets registrals.

 

 

Responsable del tractament de les dades personals

Les dades personals que faciliti en usar la web www.registromercantilbcn.es seran tractats, en qualitat de responsable, pel REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA CB (d’ara endavant RMB).
També podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils (CORPME) a través del correu electrònic dpo@corpme.es.

 

 

Activitats del tractament

Les dades personals expressades en les sol·licituds de publicitat formal i en les instàncies de presentació o documents presentats a inscripció en el Registre Mercantil i de Béns Mobles seran objecte de tractament i incorporats als llibres i arxius del Registre.
Així mateix, es practicaran notificacions a interessats i altres tercers per al compliment de les obligacions legals i es tramitaran les consultes formulades pels usuaris del servei en el marc dels procediments anteriors.

 

 

Finalitat del tractament

Inscripcions registrals: tràmits relacionats amb la publicitat, inscripció i administració general; facturació del servei sol·licitat; prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en compliment de les obligacions legals en aquesta matèria.
Proporcionar el servei d’atenció al públic mitjançant videoconferència en els casos establerts legalment.

 

 

Obligació de facilitar dades personals

La visita a aquesta web no obliga a facilitar cap dada; no obstant això, alguns dels serveis disponibles exigeixen l’emplenament de formularis amb informació personal. La negativa a facilitar les dades necessàries suposarà la impossibilitat de prestar adequadament el servei sol·licitat.
En cas de disposar de proveïdors de serveis, són requisits contractuals d’acord amb la relació dels registradors amb els seus proveïdors com a encarregats del tractament.
D’altra banda, determinades funcionalitats de la web requeriran l’autorització expressa del tractament de les seves dades personals.

 

 

Seguretat del tractament

El RMB tractarà les dades de l’usuari de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret, conforme a la normativa aplicable, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

 

Legitimació i base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament es troba en l’art. 6 de la LOPD.
Les normes legitimadores de les bases jurídiques del registre es troben en la legislació mercantil (Cco, RRM, LSC…) així com en la legislació hipotecària d’on resulti aplicable.
Major informació la pot trobar en el següent link https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales

 

 

Destinataris

Sol·licituds de publicitat formal: les dades seran cedides al titular registral, al Col·legi de Registradors, a les autoritats judicials, policials i administratives competents en matèria de prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, si és el cas, i als proveïdors de serveis d’acord als contractes subscrits a aquest efecte.
Inscripcions registrals: sol·licitants de publicitat mercantil, Òrgans Judicials, de l’Administració de l’Estat, Comunitats Autònomes, i Administracions locals i Registres Públics, en l’exercici de les seves competències. Al Ministeri de Justícia i al Col·legi de Registradors. Autoritats competents en matèria de prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorismo, si és el cas. Al Registre Mercantil Central en els casos previstos en la normativa, al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) per a la seva publicació, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i als proveïdors de serveis segons els contractes subscrits a aquest efecte.
Tractant-se del Registre de Béns Mobles també es cediran a la Direcció General de Trànsit, Registre de Vaixells i d’Aeronaus.

 

 

Drets

La legislació hipotecària i mercantil limita i estableix un règim especial respecte de l’exercici de determinats drets, per la qual cosa s’atendrà el que es disposa en aquelles normes. Per a allò no previst en la normativa registral s’atendrà la normativa de protecció de dades, que reconeix els drets de revocació, accés, rectificació o supressió en els casos establerts.
No procedeix el dret de portabilitat en els tractaments de dades en exercici de funcions públiques.
Pot dirigir-se a dpo@corpme.es a efectes de sol·licitar l’exercici de drets.
De la mateixa manera, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.aepd.es).

 

 

Origen de les dades

Sol·licituds de publicitat formal: poden haver estat obtingudes del mateix interessat, presentant, representant legal, gestor o assessor.
Inscripcions registrals: les dades poden haver estat obtingudes del mateix interessat, representant legal, gestoria, altres registres, notaris, jutges i Administracions Públiques.

 

 

Categoria de les dades tractades

Sol·licituds de publicitat formal: Identificatius, de contacte i facturació si és el cas.
Inscripcions registrals: identificatius, contacte, econòmics i de capacitat.

 

 

Termini de conservació de les dades

Les dades es conservaran durant els terminis legals, segons es tracti de sol·licituds, facturació, gravacions… si bé el registre podrà conservar-los per un termini major en aquells supòsits en què sigui necessari a l’efecte de possibles responsabilitats derivades del servei prestat.

 

 

Per a més informació poden anar al link https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales.