Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

 

D’acord amb l’establert a la normativa vigent, les dades personals que faciliti en utilitzar el web www.registromercantilbcn.es seran tractades, en qualitat de responsable, pel Registre Mercantil de Barcelona (RMB).

 

També podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils (CORPME) a través del correu electrònic dpo@corpme.es.

 

 

Està obligat a facilitar dades personals?

 

La visita a aquest web no obliga a facilitar cap dada; no obstant, alguns dels serveis disponibles exigeixen l’emplenament de formularis amb informació personal.

 

La negativa a facilitar les dades necessàries suposarà la impossibilitat de prestar adequadament el servei sol·licitat. Amb caràcter voluntari podrà afegir altres dades que facilitin la prestació del servei.

 

D’altra banda, determinades funcionalitats del web requeriran l’autorització expressa del tractament de les seves dades personals.

 

 

És segur facilitar dades personals?

 

El RMB tractarà les dades de l’usuari de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret, d’acord amb la normativa aplicable, prenent les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

 

Amb quina finalitat i per quant de temps tractarà el RMB les seves dades personals?

 

– Quan utilitzi eines i procediments del CORPME, pot consultar la seva política de privacitat a:

http://www.registradores.org/politica-de-privacidad i a

http://www.registradores.org/registroonline-politica-de-privacidad

– En cas d’emplenament d’impresos, el tractament de les seves dades serà d’acord amb la normativa registral.

– Per generar justificants bancaris o de transferència, la petició de dades personals estarà relacionada amb la gestió de clients, usuaris, cobraments i pagaments.

– En cas de consulta de documents, la seva finalitat és la gestió del servei a través de la pàgina web.

– Quan es faciliti algun correu de contacte, la seva finalitat serà la de contestar la sol·licitud realitzada.

– Així mateix, l’informem que determinades funcionalitats del web requereixen l’ús de cookies, pel que pot veure les condicions d’ús a la Política de cookies.

 

Pel que fa al temps, les dades es conservaran mentre siguin necessàries per al servei sol·licitat i, un cop finalitzat, les seves dades es conservaran durant els terminis legals a efectes de les possibles responsabilitats que puguin derivar del servei prestat.

 

En cas de ser Usuari registrat al web del CORPME, el tractament de les seves dades es mantindrà fins la baixa del compte creat.

 

 

Quina és la legitimació del tractament de les dades de l’usuari?

 

El RMB s’empara en la sol·licitud dels serveis posats a disposició a través del web, així com en el consentiment que se li sol·liciti per a necessitats determinades, que podrà revocar en qualsevol moment. Ara bé, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments realitzats amb anterioritat.

 

 

A quin destinatari es comunicaran les dades de l’usuari?

 

Les dades personals facilitades només seran comunicades a tercers quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat o quan l’usuari hagi acceptat expressament la seva comunicació.

 

En ambdós casos, l’usuari serà informat abans de comunicar les seves dades personals.

 

 

Quina responsabilitat té l’usuari?

 

L’usuari respondrà de la veracitat i exactitud de les dades que comuniqui, que haurà de mantenir actualitzades de forma que responguin a la seva situació real.

 

Igualment, respondrà dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que causi al RMB o a tercers com a conseqüència de les informacions falses o inexactes que hagi proporcionat al lloc web.

 

 

Quins drets té l’usuari?

 

L’usuari pot enviar, en qualsevol moment, un escrit a la direcció del RMB o al correu electrònic del Delegat de Protecció de dades del CORPME, dpo@corpme.es, amb la referència “Protecció de dades” adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat per:

– Revocar els consentiments atorgats

– Accedir a les seves dades personals

– Rectificar les dades inexactes o incompletes

– Sol·licitar la supressió de les seves dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir

– Obtenir del CORPME i del RMB la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.

– Sol·licitar la portabilitat de les seves dades

– Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l’interessat consideri que el RMB o el CORPME ha vulnerat els drets que li reconeix la normativa aplicable a la protecció de dades.

 

 

Pot canviar la política de privacitat?

 

El RMB es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que puguin produir-se.

En tot cas, anunciarà al lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva implementació.