Millora Garanties

El Reial Decret Llei 5/2023 de 28 de juny, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de les societats mercantils, ha introduït al seu article 13. 1. 1er la possibilitat de sol·licitar, per part dels creditors als Registradors Mercantils, la millora de les garanties ofertes davant una modificació estructural.

 

Article 13. Protecció dels creditors

 

1. Els creditors dels crèdits que hagin nascut amb anterioritat a la publicació del corresponent projecte, i encara que no hagin vençut en el moment de la publicació, que no estiguin conformes amb les garanties ofertes o amb la manca d’aquestes en el projecte, i hagin notificat a la societat la seva disconformitat, podran, dins del termini d’ 1 mes per a les operacions internes i 3 mesos per a les transfrontereres a partir de l’esmentada publicació:

 

1er. Acudir al Registrador Mercantil del domicili social, si s’ha emès informe d’expert independent sobre les garanties, considerant-les inadequades. En aquest cas, el Registrador Mercantil donarà trasllat en el termini de 5 dies a la societat per a que aquesta en el termini de 15 dies pugui, en el seu cas, ampliar-les o oferir-ne de noves.

 

Model millora garanties
Annex