CANAL RESPONSABLE


 

En compliment del que estableix la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el Registre Mercantil i de Béns Mobles de Barcelona ha implantat un sistema intern d´informació.

 

Aquest sistema compleix amb la finalitat de la citada Llei permetent que les persones físiques puguin informar sobre alguna de les accions o omissions a les que es refereix l´article 2, fonamentalment infraccions del Dret de la UE i infraccions administratives greus o molt greus o penals.

 

En el següent enllaç podrà accedir a informació rellevant sobre els principis de la política del sistema intern d’informació, que inclou, entre d’altres, el responsable del sistema, els drets de l’informant, la política de protecció de dades i el procediment de gestió de les comunicacions rebudes.

 

Per a la presentació d´aquestes informacions, el Sistema d´Informació Intern disposa d´un canal intern que permet la comunicació mitjançant la utilització d´una aplicació informàtica que compleix amb els criteris de confidencialitat de la informació i la protecció de dades a la que es pot accedir a través d´aquest enllaç.

 

De la gestió del canal s´encarrega el Comitè del Sistema Intern d’Informació del Registre Mercantil, que actua amb independència i màxima confidencialitat en el procés d´anàlisi i investigació de les comunicacions rebudes. El contingut d´aquestes, incloent la identitat de les persones comunicants que s´hagin identificat i de qualsevol altra persona relacionada amb els fets comunicats, té la consideració d´informació reservada.

 

El Registre garanteix l´absència de represàlies per comunicacions de bona fe. La comunicació dolosament falsa o maliciosa sí podrà donar lloc a accions contra qui la presenti.

 

De forma addicional, la Llei estableix la creació d´un canal extern d´informació i el nomenament d´una Autoritat Independent de Protecció de l ´Informant. Tota persona física podrà informar davant d´aquesta Autoritat, o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualsevol acció o omisió incloses a l´àmbit d´aplicació d´aquesta Llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern. La Autoritat Externa Independent de protección de l’informant a Catalunya és l’Oficina Antifrau de Catalunya (art. 16 Llei 2/2023) https://www.antifrau.cat/es/autoridad-competente-proteccion-personas-alertadoras