Prestadors de serveis

REGISTRE DE PRESTADORS DE SERVEIS A SOCIETATS I FIDEÏCOMISOS

 

 

 

1.- Subjectes obligats

2.- Obligacions

3.- Legislació aplicable

4.- Formularis

 

 

1.- SUBJECTES OBLIGATS

 

a) Persones jurídiques inscriptibles en el Registre Mercantil

 

Han de presentar al Registre Mercantil una manifestació d’estar sotmeses, com a subjectes obligats, a les normes de la llei 10/2010 i de qui són els seus titulars reals

 

 

b) Persones jurídiques no inscriptibles en el Registre Mercantil (com cooperatives, associacions, fundacions, societats civils no professionals…) que prestin serveis per compte de tercers a societats.

S’han d’inscriure obligatòriament en el Registre Mercantil, bé a l’inici de les seves activitats o bé, les ja existents, abans del 4 de setembre de 2019, encara que la seva inscripció ha de limitar-se a:

– la seva constitució

– qualsevol modificació en el contracte social

– canvi d’administradors.

 

Així mateix, resten obligats a dipositar en el Registre Mercantil:

– comptes anuals

– el document comptable complementari i

– la declaració de titular real.

 

 

c) Empresaris persones físiques, la inscripció dels quals és generalment voluntària, serà obligatòria quan prestin serveis assenyalats a l’art. 2.1 o) Llei 10/2010

 

Tenen obligació de:

– inscriure’s al Registre Mercantil

– presentar la manifestació d’estar subjectes al règim del RDL

– dipositar comptes i

– dipositar el document comptable complementari juntament amb els comptes.

 

 

d) Professionals persones físiques que prestin els serveis assenyalats a l’art. 2.1 o) Llei 10/2010

 

La seva inscripció es realitzarà de forma telemàtica en base a un formulari aprovat per Ordre Ministerial del M. de Justícia.

En virtut de l’Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 30 d’agost de 2019, publicada en el BOE de 4 de setembre, s’han aprovat les directrius del formulari i s’amplia el termini per a realitzar la declaració fins el 31 de desembre.

Els formularis han de descarregar-se en els següents enllaços de la web del Col·legi de Registradors, alta i baixa.

El dipòsit s’haurà de fer telemàticament dins dels tres primers mesos de cada any.

 

 

2.- OBLIGACIONS

 

A) Sol·licitar al Registre Mercantil l’alta en el Registre de Prestadors de serveis

Es farà mitjançant els formularis habilitats a aquest efecte, en el que es farà constar la prestació per compte de tercers de tots o alguns dels serveis detallats a l’art. 2.1r) Llei 10/2010.

 

Aquestes activitats poden ser:

 

1- Constituir societats o persones jurídiques.

S’inclouria aquí la transmissió d’accions o participacions de societats preconstituïdes que no haguessin tingut una activitat econòmica real.

 

2- Exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers, o disposar que les exerceixi una altra persona.

Aquesta funció abastaria als gerents i directors generals, entre d’altres.

 

3- Assessoria externa

Segons resolució de consulta formulada al SEPBLAC per l’AEAF, la mera prestació d’assessorament fiscal o de serveis de comptabilitat externa no determinaria la necessitat d’inscriure’s en el registre de la d.a. única.

 

4- Facilitar a una societat o a una altra persona jurídica, un domicili social, o una direcció comercial postal o administrativa o altres serveis afins.

 

5- Exercir funcions d’accionista per compte d’una altra persona o disposar que una altra persona les exerceixi.

És el cas de la persona física o jurídica que exerciti drets societaris o corporatius en interès d’una altra d’acord amb les instruccions del mandant o fiduciant.

 

En tot cas, la sol·licitud ha d’estar subscrita pel titular o titulars de la potestat certificant, o per l’empresari persona física, amb les firmes legitimades o amb firma digital reconeguda, en el que posaran de manifest la seva subjecció a les obligacions de la Llei 10/2010 i del RD 11/2018.

A l’escrit s’haurà de fer referència expressa a la titularitat real de la societat.

 

L’escrit suposarà l’extensió d’una nota al marge de la seva inscripció en el Registre Mercantil, subjecta a aranzel.

 

B) Dipositar un document comptable complementari juntament amb els comptes anuals.

Els empresaris persones físiques i les persones jurídiques que siguin prestadores de serveis a societats han de presentar, juntament amb els comptes anuals, un document comptable complementari amb les dades següents:

– Tipus de serveis prestats d’entre els compresos a l’article 2.1.o)

– Àmbit territorial on opera, indicant municipi o municipis i províncies.

– Prestació d’aquest tipus de serveis a no residents en l’exercici de què es tracti.

– Volum facturat pels serveis esmentats en l’exercici i en el precedent, si l’activitat de prestadors de serveis a societats no fos única i exclusiva. Si no pogués quantificar-se s’indicarà així expressament.

– Número d’operacions realitzades distingint la classe o naturalesa d’aquestes. Si no s’hagués realitzat cap operació s’indicarà així expressament.

 

Les persones jurídiques, a més, hauran de presentar una manifestació de quins són els seus titulars reals en el sentit determinat per l’article 4.2 b) i c) de la llei 10/2010.

Aquestes manifestacions es faran constar per nota marginal i hauran de ser actualitzades en cas de canvi en aquesta titularitat real.

 

 

3.- LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Dispossició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i de la financiació del terrorisme, introduïda per l’art. 2.33 del Reial Decret-llei 11/2018 que va entrar en vigor el 4 de setembre de 2019

“Registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos”.

 

 

4.- FORMULARIS

 

Formulari Prestador de serveis persones jurídiques.

– Formulari Prestador de serveis persona física.