Comptes – Campanya Comptes

CAMPANYA COMPTES ANUALS

 

 

— PRESTADORS DE SERVEIS:

 

Prestadors de serveis – informació

Formulari serveis a tercers

 

 

— TITULARITAT REAL:

 

Exercicis iniciats des de 01-01-2017 en endavant

Totes les societats excepte les que cotitzin en un “mercat regulat”, hauran d’aportar la “declaració d’identificació del titular real”.

 

Si durant l’exercici no hi ha hagut canvis respecte al presentat als comptes de l’any anterior, s’indicarà a la casella corresponent del encapçalament del model. Els quadres següents quedaran en blanc.

 

Només s’indicarà en el quadre I els socis que superin el 25% del capital social. Quan els socis que superin l’esmentada xifra siguin societats es procedirà a identificar qui controla aquesta societat.

 

Perquè una persona per si sola controli una empresa ha de tenir més del 50% d’aquesta. Es consignarà la persona física en el quadre I amb el percentatge indirecte que té la societat, ja que de manera indirecta controlaria l’esmentat percentatge. A la primera columna del quadre III es consignarà també el dni de la persona física i la resta de dades d’aquest quadre amb les dades de la societat a la qual pertany. Tots els camps tant de la persona física com de la jurídica han d’estar emplenats i el nivell de la cadena de control serà 1.

 

Si hi hagués una cadena de societats on totes tinguin més del 50% de l’altra, fins a arribar a la persona física titular real amb més del 50% de l’última, s’inclouran totes elles amb nombre correlatiu dintre de la cadena de control.

 

En cas que no existeixi cap persona física que tingui més del 50% de l’esmentada societat, i per tant el criteri de control quedi desvirtuat, s’acudirà al criteri de possessió. És a dir si multiplicant el nombre d’accions/participacions que tenen les persones en l’última societat de la cadena, sobre la societat que li precedeix, fins a arribar a la que diposita els comptes, fos superior al 25%, s’identificaran a les persones físiques en el quadre I i les distintes societats de la cadena al quadre III.

 

Finalment si no existeix titular real ni pel criteri de control, ni pel criteri de possessió, s’identificaran als administradors en el quadre II, quedant els quadres I i III en blanc.

Es podran emplenar tants fulls com siguin necessaris d’aquest model.

 

Quan la societat última de la cadena de control cotitzi en un mercat regulat podrà emplenar-se el quadre II amb els administradors o certificar-se aquesta circumstància en la certificació d’aprovació de comptes identificant:

1) la societat matriu cotitzada amb les seves dades identificatives imprescindibles (denominació social, NIF o codi d’identificació estranger, nacionalitat, domicili social, dades registrals de la cotitzada i, en el seu cas, LEI)

2) S’indicarà la borsa o mercat secundari oficial o regulat on les accions de la cotitzada es negocien, perquè els tercers puguin consultar les dades de partícips significatius.

3) Es detallarà el percentatge tant de la participació directa com de la indirecta de la cotitzada sobre la declarant i en cas de participació indirecta s’ha de reconstruir la “cadena de control” fins arribar a la societat cotitzada útlima.

 

 

— INFORME D’INFORMACIÓ NO FINANCERA:

 

Exercicis iniciats des de 01-01-2018

Totes les societats que neixin ja sobrepassant o compleixin el següent:

a) Que el nombre mig de treballadors durant l’exercici sigui més de 500.

b) Que a més de superar els 500 treballadors, la societat sigui d’interès públic o qualsevol altra que sense ser-ho, compleixi durant dos exercicis seguits (contant l’iniciat des de 01-01-2018 i l’immediat anterior) 2 de les 3 circumstàncies següents:

1.º Que el total de les partides de l’actiu sigui superior a 20.000.000 €.

2.º Que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 40.000.000 €.

3.º Que el nombre mig de treballadors durant l’exercici sigui superior a 250.

 

Quan la societat pertanyi a un grup podrà no aportar l’informe d’informació no financera, si ja s’ha inclòs la informació en l’informe dels comptes consolidats. En tal cas ha d’explicar-se aquest extrem en el seu informe de gestió, indicant en que comptes consolidats està i en què Registre consten dipositats.

 

Exercicis iniciats des de 01-01-2017

Per a societats d’interès públic que neixin ja sobrepassant o compleixin el següent:

a) Que el nombre mig de treballadors durant l’exercici sigui més de 500.

b) Que a més de superar els 500 treballadors, es compleixin dos  de les 3 circumstàncies següents:

1.º Que el total de les partides de l’actiu sigui superior a 20.000.000 €.

2.º Que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 40.000.000 €.

3.º Que el nombre mig de treballadors durant l’exercici sigui superior a 250.

 

Quan la societat pertanyi a un grup podrà no aportar l’informe d’informació no financera, si ja s’ha inclòs la informació en l’informe dels comptes consolidats. En tal cas ha d’explicar-se aquest extrem en el seu informe de gestió, indicant en que comptes consolidats està i en què Registre consten dipositats.

 

 

— PAGAMENT A PROVEÏDORS:

 

La distribució de resultats i el periode medi de pagament a proveïdors es consignarà al full de dades d’identificació per a exercicis iniciats des de 01-01-2016 i model abreujat o pyme. En exercicis anteriors es consignarà a la memòria.

 

 

— AUDITOR INSCRIT:

 

En cas de tenir inscrit auditor, haurà d’acompanyar-se l’informe d’auditoria als comptes anuals que es presentin, fins i tot encara que no superi els límits establerts a l’article 257 de la Llei de Societats de Capital.

 

 

— CAPITAL:

 

La xifra de capital social consignada en els comptes anuals haurà de coincidir amb la inscrita a la data de tancament de l’exercici que es presenta. En cas d’augment o reducció abans del tancament de l’exercici, serà vàlid indicar el capital anterior si al temps de la formulació encara no constava inscrita la nova xifra en el Registre.  Haurà de reflectir-se la diferència a l’apartat C.III “Deutes a curt termini”. Concretament casella “5. Altres passius financers” del passiu del model normal o casella “3 Altres deutes a curt termini” del model abreujat.

 

 

— SOCIETATS D’INTERÈS PÚBLIC:

 

En les entitats d’Interès Públic, quan l’auditoria sigui realitzada per companyia auditora, l’auditor signant haurà de rotar cada 5 anys, havent de transcórrer en tot cas un termini de 3 anys perquè l’esmentada persona pugui tornar a participar a l’auditoria.

 

En les societats d’interès públic, el Registrador practicarà inscripció relativa a l’auditor signant en els comptes anuals, i els honoraris corresponents s’afegiran a l’import a pagar pel dipòsit dels esmentats comptes.

 

 

— CNAE:

 

Haurà de consignar-se en el full de dades d’identificació el codi cnae i la seva corresponent descripció a la casella “activitat principal”. El CNAE descriurà l’activitat principal i haurà d’estar continguda tant en l’apartat 1er de la memòria relatiu a l’objecte, com en l’objecte social inscrit. Llistat de codis cnae (Reial Decret 475/2007 de 13 d’abril).

 

 

— ROAC:

 

En tots els comptes anuals que presentin informe d’auditoria, haurà de consignar-se en la instància de presentació el número de ROAC de l’auditor signant.

 

 

— LEI:

 

Aquelles societats que disposin del codi LEI hauran de consignar-ho en el full de dades d’identificació. (El codi LEI identifica als intervinents en un contracte de derivats extra-borsaris a efectes de la seva inscripció als registres d’operacions).

 

 

— MODEL PIME:

 

No es pot fer servir el model pime si la societat forma part d’un grup consolidat.

 

No es pot fer servir el model pime ni abreujat si la societat es de interes públic.

 

 

— PATRIMONI NET:

 

En comptes anuals abreujats i pime no serà indispensable l’estat de canvis en el patrimoni net per a exercicis iniciats des de 01-01-2016.

 

 

— EMPREMTA DIGITAL:

 

En presentacions telemàtiques i CD, l’empremta digital haurà de constar signada pels administradors, o transcriure´s el codi alfanumèric resultant de la mateixa en un dels paràgrafs de la certificació d’aprovació de comptes. Si la presentació telemàtica és completa i s’inclou l’empremta digital sense recuadre de signatures que genera el programa D2 també serà correcte.