Altres Funcions – Nomenament de liquidadors i interventors

La Llei 15/2015 de Jurisdicció Voluntària ha introduït la possibilitat de què els Registradors Mercantils nomenin liquidadors de la societat quan la Junta que han convocat (en cas de cessament o defunció dels liquidadors) per nomenar-los no ho faci. En aquest cas, qualsevol interessat ho pot sol·licitar al Registre Mercantil corresponent al domicili de la societat. La Resolució que el nomeni es podrà recórrer davant el Jutge del Mercantil.

 

Quan es tracti de Societats Anònimes, els accionistes que representin la vintena part del capital social podran sol·licitar al Registrador Mercantil la separació dels liquidadors nomenats per la Junta o per un Registrador quan existeixi justa causa. La seva resolució també serà objecte de recurs davant el Jutjat Mercantil.

 

Igualment, els accionistes que representin la vintena part del capital social podran sol·licitar al Registrador Mercantil el nomenament d’un Interventor per fiscalitzar les operacions de la liquidació de la societat. La seva resolució també serà objecte de recurs davant el Jutge del Mercantil.