Altres Funcions – Convocatòria de junta

La Llei 15/2015 de Jurisdicció Voluntària modifica diferents articles de la Llei de Societats de Capital per introduir la possibilitat de què la Junta General sigui convocada pel Registrador Mercantil corresponent al domicili social quan no ho hagi estat d’acord amb les normes generals.

 

De la mateixa manera, també modifica l’article 422 de la LSC per regular la convocatòria de l’Assemblea d’obligacionistes pel Registrador Mercantil.

 

 

 

SUPÒSITS

 

 

–La Junta Ordinària o les juntes generals previstes als estatuts no són convocades dins del termini legal o estatutari

 

–Els administradors no atenen la sol·licitud de convocatòria de junta feta per la minoria (almenys el 5% del capital social)

 

–Per nomenar administrador o liquidador en cas de defunció o cessament dels administradors o liquidadors únics, de tots els solidaris, de qualsevol dels mancomunats o de la majoria dels que actuïn col·legiadament

 

–Quan el comissari no atengui la sol·licitud de convocatòria d’Assemblea feta pels obligacionistes que representin la vintena part de les obligacions emeses i no amortitzades.

 

 

 

SOL·LICITUD

 

 

S’haurà de presentar per triplicat una instància acompanyada dels documents que acreditin la legitimació del sol·licitant per demanar la convocatòria de la junta i, en el seu cas, l’acreditació del requeriment notarial previ de la mateixa als administradors.

 

En tot cas s’haurà d’acreditar la identitat del sol·licitant amb el seu DNI. Si no presenta ell mateix les instàncies al Registre, aquestes podran portar legitimada notarialment la seva signatura.

 

Model Convocatòria junta

Model annex convocatòria junta

 

 

 

CONVOCATÒRIA

 

 

El Registrador Mercantil convocarà la Junta General o l’Assemblea d’obligacionistes en el termini d’un mes des de la sol·licitud, indicant

 

– lloc, dia i hora

 

– ordre del dia

 

Així mateix, designarà al president i al secretari de la Junta.