Altres Funcions – Nomenament de mediador concursal

La Llei 14/2013 de 27 de setembre, de Suport als Emprenedors, modifica la Llei Concursal de 2003 per afegir-hi un Títol X relatiu a l’acord extrajudicial de pagaments, en el que és una figura essencial el mediador concursal. El nomenament de mediador concursal correspon al Registrador Mercantil si el deutor és una persona inscrita o inscribible al Registre Mercantil.

 

Pot iniciar el procediment per assolir un acord extrajudicial de pagaments:

 

–L’empresari individual, professional o treballador autònom que es trobi en situació d’insolvència o que prevegi que no podrà complir regularment les seves obligacions.

 

–Les persones jurídiques, siguin o no societats de capital, que es trobin en estat d’insolvència, disposin d’actius suficients per satisfer les despeses pròpies de l’acord i el seu patrimoni i ingressos previsibles permetin assolir amb possibilitats d’èxit un acord de pagament en els termes de l’article 236-1 de la Llei Concursal.

 

En ambdós casos és necessari que l’estimació inicial del passiu no superi els cinc milions d’euros.

 

 

 

SOL·LICITUD

 

 

L’Ordre del Ministeri de Justícia de 17 de desembre de 2015 publica el model de sol·licitud normalitzada que ha de susbscriure el deutor.

 

Model Acord extrajudicial de pagaments (PDF BOE no emplenable)

Model Acord extrajudicial de pagaments (model emplenable)

 

La sol·licitud, que haurà de presentar-se per triplicat, motivarà l’obertura d’un expedient.

 

En cas de sol·licitar-se per un empresari individual no inscrit al Registre Mercantil es procedirà prèviament a la seva inscripció.

 

La sol·licitud no s’admetrà:

 

–Quan el deutor no justifiqui el compliment dels requisits legalment exigits per assolir un acord extrajudicial

 

–Quan es trobi en alguna de les situacions que l’excloguin d’aquesta possibilitat o

 

–Quan falti algun dels documents exigits o quan els presentats fossin incomplets.

 

 

 

EXPEDIENT DE NOMENAMENT

 

 

L’article 233 LC remet a la regulació que per al nomenament d’experts independents conté el RRM als articles 338 i ss.

 

Presentada la instància, es practicarà al Llibre Diari el corresponent assentament de presentació, obrint-se l’expedient. Dins dels quinze dies següents, el Registrador designarà un mediador persona física o jurídica. El nomenament ha de recaure en la persona natural o jurídica a la que, de forma seqüencial, correspongui d’entre les que figuren a la llista oficial que es publicarà al portal corresponent del BOE, la qual serà subministrada pel Registre de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia.

El nomenament es farà constar per diligència als exemplars de la instància presentada, un dels quals es lliurarà o remetrà al sol·licitant, un altre serà arxivat al Registre i el tercer es remetrà al mediador que, en el termini de cinc dies a comptar des de la data de la notificació, ha de comparèixer davant el Registrador per acceptar el càrrec, acceptació que es farà constar per diligència a la instància arxivada al Registre.

 

Transcorregut aquest termini sense haver comparegut el designat, qualsevol que fos la causa que ho hagi impedit, caducarà el seu nomenament, procedint el Registrador a fer-ne un de nou.

 

Acceptat el càrrec, s’estendrà el corresponent assentament al Llibre de nomenaments d’experts i auditors, indicant-se el número d’expedient. El Registrador Mercantil comunicarà el nomenament als registres públics que correspongui, comunicarà d’ofici l’obertura de negociacions al jutge competent, a l’AEAT i a la TGSS, així com a la representació dels treballadors, si n’hi hagués. Igualment el publicarà al Portal Concursal.

 

Pel que fa a la remuneració dels mediadors concursals, seran d’aplicació les normes establertes per a la remuneració dels administradors concursals. En tot cas, la retribució a percebre dependrà del tipus de deutor, del seu passiu i actiu i de l’èxit assolit a la mediació.

 

L’expedient es tancarà quan es presenti al Registre Mercantil còpia de l’escriptura pública que reculli l’acord extrajudicial de pagaments.

 

El Registrador comunicarà el tancament de l’expedient al jutjat que hagués de tramitar el concurs i als registres públics de béns competents per a la cancel·lació de les anotacions practicades. Així mateix, el Registrador publicará l’existència de l’acord al Registre Públic Concursal.