Altres Funcions – Nomenament de mediador concursal

Des del 26 de setembre de 2022, en virtut de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal, la designació de mediador concursal ja no és competència dels Registradors Mercantils, sinó exclusivament dels Jutjats Mercantils.

 

En virtut de l’esmentada Llei es va reestructurar el Llibre II del text refós referit dedicat al dret pre-concursal, i es va derogar tot allò relacionat a l’acord extrajudicial de pagaments, incloent-hi els articles 641 i següents relatius al nomenament de mediador concursal.