Altres Funcions – Nomenament de mediador concursal

El text refós de la Llei Concursal, RDL 1/2020, de 5 de maig, regula al Títol III del Llibre segon l’acord extrajudicial de pagaments, amb el nomenament de mediador concursal, als articles 635 i següents.

 

 

SOL·LICITUD DE MEDIADOR CONCURSAL

 

a) Qui pot sol·licitar-ho

 

Podrà sol·licitar-ho el deutor, persona natural o jurídica, en situació d’insolvència actual o imminent, que no hagués estat declarat en concurs.

 

1- si el deutor fos persona natural, l’estimació inicial del passiu no pot superar els cinc milions d’euros.

 

Seran considerats empresaris, no només els que tinguin aquesta condició, sinó també els qui exerceixin activitats professionals així com els treballadors autònoms.

 

Si l’empresari individual no està inscrit al Registre mercantil s’haura d’inscriure prèviament.

 

Formulari de sol·licitud d’inscripció de comerciant individual al efectes de l’article 638 RDL 1/2020

 

 

2- Si fos persona jurídica, l’estimació inicial de l’actiu o del passiu no pot superar els cinc milions d’euros, o tenir menys de cinquanta creditors, sempre que disposi del suficient per pagar les despeses de l’expedient.

 

– Si el deutor estigués obligat legalment a portar la comptabilitat, acompanyarà els comptes anuals dels tres exercicis darrers.

 

Si fos empresari, acompanyarà, a més, un balanç actualitzat.

 

 

b) Forma de sol·licitar-ho

 

La sol·licitud es farà mitjançant formulari normalitzat signat pel deutor, al que acompanyarà

 

– l’inventari de béns i drets

 

– la llista de creditors i

 

– si estigués obligat a portar la comptabilitat, els comptes anuals del tres exercicis darrers.

 

Si fos empresari, acompanyarà, a més, un balanç actualitzat.

 

Es presentarà al Registre mercantil del domicili del deutor:

 

– per qualssevol de les vies admeses legalment

 

– telemàticament a través del portal del Col·legi de Registradors (ficar l’enllaç)

 

 

c) Models

 

L’Ordre del Ministeri de Justícia de 17 de desembre de 2015 publica el model de sol·licitud normalitzada que ha de subscriure el deutor.

 

Model Acord extrajudicial de pagaments (PDF BOE no emplenable)

Model Acord extrajudicial de pagaments (model emplenable)

 

 

NOMENAMENT DE MEDIADOR

 

El nomenament s’haurà de realitzar dins dels cinc dies següents a la recepció de la sol·licitud i recaure en la persona a la que, dins de la llista oficial del Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia, li correspongui de forma seqüencial.

 

 

CONCLUSIÓ

 

Si la proposta d’acord fos acceptada pels creditors, s’elevarà a escriptura pública i es presentarà al registre mercantil per tancar l’expedient.

 

Si la proposta no és acceptada, el mediador sol·licitarà del jutge competent la declaració de concurs, que acordarà de forma immediata.