Altres Funcions – Nomenament d’Experts i Auditors

Experts:

 

 

Els experts independents tenen com a missió l’elaboració d’un informe sobre les aportacions no dineràries a societats anònimes o comanditàries per accions i en relació a altres supòsits exigits per la llei.

 

La designació d’expert pel Registrador Mercantil se sol·licitarà mitjançant instància per triplicat adreçada al Registrador Mercantil.

 

El procedimient està regulat als articles 338 a 349 del Reglament del Registre Mercantil –RRM-.

 

Operacions societàries en les que s’exigeix intervenció d’un expert independent:

 

–Aportacions no dineràries que tinguin lloc a les societats comanditàries per accions (Art. 67 de la Llei de Societats de Capital).

 

Model de constitució (haurà de presentar la instància de sol·licitud junt amb l’annex corresponent)

 

ANNEXOS:

Relació promotors

Finca urbana

Finca rústica

Maquinària

Negoci

Altres béns

 

 

Model d’augment de capital (Haurà de presentar la instància de sol·licitud junt amb l’annex corresponent)

 

ANNEXOS:

Finca urbana

Finca rústica

Maquinària

Negoci

Altres béns

 

–Transformació de societat limitada en societat anònima (Arts 6.2 i 22 del Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny (de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils, entre d’altres assumptes).

 

Model de transformació

 

–Fusió i escissió (Arts. 41, 42 i 68 del Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny (de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils, entre d’altres assumptes).

 

–Adquisicions oneroses (Art. 72 de la Llei de Societats de Capital).

 

Model d’adquisicions oneroses (Haurà de presentar la instància de sol·licitud junt amb l’annex corresponent)


ANNEXOS:
Finca urbana
Finca rústica
Maquinària
Negoci
Altres béns

 

–Transformació transfronterera (Art. 125 del Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny (de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils, entre d’altres assumptes).

 

– Per determinar el valor raonable d’accions o participacions en els casos que estableix la Llei (Art. 353 de la Llei de Societats de Capital)

 

Model Valoració accions / participacions separació

 

 

 

Auditors:

 

 

El Registrador Mercantil nomenarà auditor en els casos establerts a la Llei.

 

La sol·licitud de nomenament d’auditor de comptes pel Registrador Mercantil s’ha de fer mitjançant sol·licitud per triplicat adreçada a aquest.

 

El procediment està regulat als articles 350 i següents del RRM.

 

Supòsits en els que l’auditor de comptes pot ser designat pel Registrador Mercantil:

 

–Art. 265.1 de la Llei de Societats de Capital (quan la societat no va nomenar auditor abans de finalitzar l’exercici a auditar, quan els designats no acceptin el càrrec o no puguin complir les seves funcions).

 

Model societat obligada

 

–Art. 265.2 de la Llei de Societats de Capital (a sol·licitud de soci/s que tingui/n almenys el 5% del capital social i la societat no tingui nomenat auditor ni hagin transcorregut 3 mesos des del tancament de l’exercici social).

 

Model minoria

 

–Nomenament d’auditor a petició de persona que acrediti interès legítim en expedient de jurisdicció voluntària (Art. 40 Codi de Comerç).

 

–Revocació i nomenament d’auditor de comptes de la societat en expedient de jurisdicció voluntària (Article 266 de la Llei de Societats de Capital).

 

–Altres supòsits de nomenament d’auditor:

 

–Augment de capital per compensació de crèdits en defecte del nomenat per la Junta General, en societat anònima (Art. 301 de la Llei de Societats de Capital).

 

Model auditor augment per compensació de crèdits

 

–Augment de capital amb càrrec a reserves, en defecte del nomenat per la Junta General (Art. 303 de la Llei de Societats de Capital).

 

Model auditor per augment amb càrrec a reserves

 

–Per l’exclusió del dret de subscripció preferent en societat anònima (Arts. 308 i/o 506 de la Llei de Societats de Capital).

 

–Emissió d’obligacions convertibles (Art. 414 de la Llei de Societats de Capital).

 

–Per a l’emissió de la certificació sobre la suficiència del passiu del deutor que s’exigeix per prendre l’acord de refinançament, quan la societat no tingui auditor nomenat (Art. 71 bis de la Llei Concursal).

 

Model suficiència passiu refinançament

 

–Usdefruit de participacions o accions (Art. 128.3 de la Llei de Societats de Capital).