Comptes – Presentació Telemàtica

Telèfon d’atenció per a consultes del programa D2 o enviament telemàtic al Col·legi de Registradors (Madrid):

91 – 270 -17 – 97

 

Emails de Suport del Col·legi (Madrid):

soporte.d2@registradores.org

registro.electronico@registradores.org

 

 

 

1.- SIGNATURA ELECTRÒNICA I ALTA EN EL SERVEI:

 

Pot donar-se d’alta en el portal d’enviaments telemàtics en el següent enllaç:
https://sede.registradores.org/site/alta/alta-abonado

 

Es necessari disposar del certificat de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. En cas de no tenir signatura electrònica pot iniciar els tràmits a https://www.registradores.org/el-colegio/firma-electronica

 

 

 

2.- PROGRAMA:

 

Descarregar de manera gratuïta el programa necessari D2:

 

 

Descarregar programa D2 2021      Exercicis iniciats des de l’ 01-01-2021 i tancats abans de l’01-12-2022

 

Descarregar programa D2 2020      Exercicis iniciats des de l’01-01-2020 i tancats abans de l’01-12-2021

 

Descarregar programa D2 2019      Exercicis iniciats des de l’01-01-2019 i tancats abans de l’01-12-2020

 

Descarregar programa D2 2018      Exercicis iniciats des de l’01-01-2018 i tancats abans de l’01-12-2019

 

Descarregar programa D2 2017      Exercicis iniciats des de l’01-01-2017 i tancats abans de l’01-12-2018

 

Descarregar programa D2 2016      Exercicis iniciats des de l’01-01-2016 i tancats abans de l’01-12-2017

 

Descarregar programa D2 2015      Exercicis iniciats des de l’01-01-2015 i tancats abans de l’01-12-2016

 

Descarregar programa D2 2014      Exercicis iniciats des de l’01-01-2014 i tancats abans de l’01-12-2015

 

Descarregar programa D2 2013      Exercicis iniciats des de l’01-01-2013 i tancats abans de l’01-12-2014

 

Descarregar programa D2 2012      Exercicis iniciats des de l’01-01-2012 i tancats abans de l’01-12-2013

 

Descarregar programa D2 2011       Exercicis iniciats des de l’01-01-2011 i tancats abans de l’01-12-2012

 

Descarregar programa D2 2010      Exercicis iniciats des de l’01-01-2010 i tancats abans de l’01-12-2011

 

Descarregar programa D2 2009     Exercicis iniciats des de l’01-01-2009 i tancats abans de l’01-12-2010

 

Descarregar programa D2 2008     Exercicis iniciats des de l’01-01-2008 i tancats abans de l’01-12-2009

 

Descarregar programa D2  /  descarregar programa RD2 (validació)  Exercicis iniciats abans de l’01-01-2008

 

 

Framework v.2.2   (només si ho requereix el seu ordinador per a la instal·lació del D2)

 

 

Descarregar Manual d’usuari D2 (per a exercicis iniciats des de l’01/01/2008)

 

Descarregar Manual d’ajuda de Presentació Telemàtica de Comptes

 

Descarregar preguntes més freqüents sobre presentació telemàtica

 

 

 

3.- TIPUS DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA:

 

És necessari que el presentador que consti a la instància del D2 sigui la mateixa persona que presentarà telemàticament, és a dir, que signarà electrònicament l’enviament.
Una vegada emplenades totes les dades dels comptes anuals al programa D2 es pot generar el dipòsit digital escollint entre una presentació telemàtica completa (incloent la certificació d’ aprovació de comptes amb l’empremta digital transcrita en un dels seus paràgrafs) o una presentació telemàtica mixta (aportant posteriorment en paper la certificació, el full de l’empremta digital i l’avís de rebuda), tal com es detalla a continuació.

 

Opció A) Presentació telemàtica completa (inclou el certificat d’aprovació de comptes i l’empremta digital transcrita en ella):

 

— Generació: Un cop emplenat el programa del dipòsit digital (D2) s’haurà de generar l’empremta en el menú “Formulari/Generar empremta digital”. L’empremta digital resultant haurà d’incloure’s en la redacció del certificat d’aprovació de comptes per posteriorment ser signat pel/pels administrador/s. Un cop signat s’haurà d’escanejar i annexar al programa des del menú “Formulario/Presentación depósito digital”, escollint l’opció “presentació telemàtica/ completa”. Es pot realitzar l’enviament al finalitzar el procés o deixar-lo per a un moment posterior.

 

— Enviament: si al final del procés anterior es prem el botó “enviar web” s’obrirà el navegador i es carregaran els 2 arxius necessaris (zip i pdf) per al seu enviament telemàtic o depenent de la versió que tingui del programa s’efectuarà la presentació directament. Si en el procés anterior es va optar per la presentació en un moment posterior, haurà d’accedir al portal d’enviaments del Col·legi de Registradors i recuperar els arxius manualment des de la carpeta “envío”. Primer es selecciona l’arxiu zip que conté els comptes i una vegada afegit es clicarà sobre el botó “Afegir Certificat d’aprovació de comptes”, per adjuntar l’arxiu pdf del certificat (que inclou l’empremta transcrita al mateix). La Presentació Telemàtica al final és signada electrònicament pel presentador (que ha de coincidir amb el que es va fer constar com a tal a la instància de presentació que inclou el D2) i no és necessari presentar en paper al Registre cap altre document.

 

 

Opció B) Presentació telemàtica Mixta (el certificat d’aprovació de comptes es presentarà posteriorment en paper):

 

— Generació: una vegada emplenat el programa del dipòsit digital (D2), s’ha de generar l’empremta al menú “Formulario/Generar huella digital”. Al finalitzar el procés es pot imprimir el full resultant que contindrà el codi alfanumèric de l’empremta i el corresponent codi de barres que hauran de signar l’/els administrador/s en un moment posterior. Tot seguit del menú “Formulario/Presentación depósito digital”, escollint l’opció “presentación telemática/ mixta”, es generarà l’arxiu zip per al seu enviament.

 

— Enviament: mitjançant el Portal Web de Presentació Telemàtica del Col·legi de Registradors s’envia al Registre Mercantil el fitxer .zip contenint els comptes.  Posteriorment, deixant passar 24 hores com a mínim des de l’enviament i 15 dies com a màxim, s’haurà de presentar personalment al Registre (o enviar per correu postal), el Certificat d’Aprovació de Comptes i l’empremta digital (tots dos amb signatures originals), i còpia del Justificant de Rebut de la presentació que s’imprimeix en fer l’enviament telemàtic. (En el moment de presentar al Registre aquests 3 documents, no s’ha d’aportar carpeta, ni instància de presentació, ni pagar cap quantitat, veure – “formes de pagament” -).

 

Model de certificació de l’Acta de la Junta UNIVERSAL vàlid per a la seva presentació en el Registre Mercantil de Barcelona, sempre que els acords i documents a dipositar coincideixin amb les característiques que consten a cada model (no és necessari legitimar les signatures):

 

Model de Certificació de l’acta de la Junta (Junta UNIVERSAL)

 

Accedir al portal de trameses telemàtiques

 

Descarregar i instal·lar l’aplicació JAVA   (només si ho requereix l’ordinador)

 

 

 

4.- FORMES DE PAGAMENT:

 

El pagament de les presentacions telemàtiques es realitza mitjançant càrrec al compte bancari que van fer constar al donar-se d’alta al servei. Utilitzar el servei de presentació telemàtica porta afegit un import d’aproximadament 3 € per enviament.

Descarregar Manual de consulta de factures

 

 

 

5.- RETIRAT:

 

— En aquesta web es pot consultar en cada moment la situació dels comptes presentats (Àrea de clients/consulta situació dipòsit de comptes).

 

— Una vegada qualificats els comptes es pot obtenir electrònicament (sense necessitat de personar-se al Registre), el justificant del dipòsit amb l'”identificador consulta qualificació” que s’indica a la FACTURA. Per això haurà d’accedir a https://www.registradores.org:4004/consultaDocumentos. No obstant, si es desitja es pot també retirar personalment d’aquesta Oficina aportant l’ “AVÍS DE REBUDA”.

 

— En el cas de qualificació amb defectes, també es pot obtenir còpia amb el mateix sistema.

 

 

 

6.- NOVA PRESENTACIÓ CORREGINT DEFECTES:

 

Descarregar Manual d’ajuda de Subsanació Telemàtica

 

 

Opció A) SUBSANACIÓ Telemàtica Completa:

 

— Una vegada corregits els defectes observats, es pot presentar de nou telemàticament sense haver de personar-se al Registre prèviament per retirar. Per això, en la web del Col·legi de Registradors i en la mateixa pantalla des d’on es fan els enviaments, s’ha de clicar en l’opció SUBSANACIÓN/COMPLEMENTARIA. Aqui s’ha de detallar els comptes objecte de subsanació, indicant les dades de l’entrada qualificada amb defectes:

 

1.- El núm d’entrada. (ex: 2016/2/9934012401 s’introduirà les 10 últimes xifres, es a dir 9934 012401).

 

2.- A la casella “Libro” s’ha de posar sempre el núm 2 (aquest número indica que el tipus de document que es subsana és “comptes anuals”).

 

3.- Any de la presentació. (ex: 2016/2/9934012401 s’introduirà les 4 primeres xifres, es a dir 2016).

 

— Independentment del que s’hagi de corregir, la nova presentació telemàtica ha de ser completa, és a dir s’ha d’enviar l’arxiu zip i el certificat d’aprovació de comptes en pdf, tal i com es descriu a l’anterior apartat 3.

 

— (ATENCIÓ, si per subsanar el defecte s’ha de generar un nou arxiu zip, això provoca una nova empremta digital, que s’haurà de transcriure en un nou certificat signat).

 

 

Opció B) SUBSANACIÓ Telemàtica Mixta:

 

— Si l’error a esmenar està a l’arxiu zip que conté els comptes, es pot presentar de nou telemàticament. Per això, a la web del Col·legi de Registradors i en la mateixa pantalla des d’on es fan els enviaments, s’ha de clicar l’opció SUBSANACIÓN/COMPLEMENTARIA. Aquí s’ha de detallar els comptes objecte de subsanació, indicant les dades de l’entrada qualificada amb defectes:

 

1.- El núm d’entrada. (ex: 2016/2/9934012401 s’introduirà les 10 últimes xifres, és a dir 9934012401).

 

2.- A la casella “Libro” s’ha de posar sempre el núm 2 (aquest número indica que el tipus de document que es subsana és “comptes anuals”).

 

3.- Any de la presentació. (ex: 2016/2/9934012401 s’introduirà les 4 primeres xifres, és a dir 2016).

 

 

— (ATENCIÓ, si per subsanar el defecte s’ha de generar un nou arxiu zip, això provoca una nova empremta digital, per la qual cosa, deixant passar 24 hores com a mínim des de l’enviament i 15 dies com a màxim, s’haurà de presentar personalment en el Registre o per correu postal, el Certificat d’Aprovació de Comptes signat, la nova Empremta Digital signada, i còpia del nou “Avís de Rebuda” de la presentació, que s’imprimeix en fer l’enviament telemàtic. (En el moment de presentar al Registre aquests 3 documents, no s’ha d’aportar carpeta, ni instància de presentació, ni pagar cap quantitat, ja que s’haurà pagat telemàticament).

 

* ADVERTIMENT: L’assentament de presentació té una vigència de 5 mesos des de la 1a presentació del document. Si la subsanació s’envia dintre dels últims 15 dies de l’assentament, el temps que disposarà per a aportar la documentació en paper serà el quedi fins a la caducitat del mateix.

 

— Si els defectes observats estan en els documents aportats en paper, haurà de retirar, aportant l’“Avís de Rebuda” (i no la impressió del defecte). Una vegada esmenats es presentarà la carpeta retirada amb els nous documents, abonant la quantitat establerta per les segones presentacions. En aquest cas no cal fer un nou enviament telemàtic de l’arxiu zip que conté els comptes si aquest no té defectes assenyalats.

 

– També és possible esmenar defectes d’una presentació mixta en CD.

 

– Una altra opció és passar-la a paper, no sent vàlida la impressió directa des del programa D2 perquè genera una llegenda al marge de “no apto para su presentación en papel”. Haurà per tant de fer servir els models pdf relacionats a l’inici d’aquesta web. En aquest 2 casos també es presentarà de nou en finestreta la carpeta prèviament retirada i s’abonarà la quantitat establerta per a les segones presentacions.

 

— Si es desitja, també és possible subsanar defectes d’una presentació mixta, enviant-la ara com completa, afegint el certificat i l’empremta digital a l’enviament. (veure les instruccions a l’apartat: opció A)SUBSANACIÓ Telemàtica Completa).