Comptes – Presentació en Paper

1.- MODELS OFICIALS:

 

Emplenar i imprimir els models Oficials de comptes anuals en format PDF:

 

 

MODEL PIME

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2019 (sense canvis respecte a l’any anterior)

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2018 (Versió actualitzada BOE 24/05/2019)

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2017 (Versió actualitzada BOE 27/03/2018)

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2016 (Versió actualitzada BOE 25/05/2017)

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats amb anterioritat al 01-01-2016 (BOE 02/02/2015)

 

Advertències:

 

— La memòria que s’acompanya són instruccions per confeccionar una pròpia, no pot utilitzar-se per tant la impressió com memòria per presentar.

 

— Per a exercicis anteriors al 2016, el model en format horitzontal de l’Estat de canvis en el patrimoni net (fulls números 23 i 24 d’aquest PDF) és informatiu i no editable. (No s’ha d’emplenar ni imprimir).

 

 

MODEL ABREUJAT

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2019 (sense canvis respecte a l’any anterior)

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2018 (Versió actualitzada BOE 24/05/2019)

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2017 (Versió actualitzada BOE 27/03/2018)

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2016 (Versió actualitzada BOE 25/05/2017)

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats amb anterioritat al 01-01-2016 (BOE 02/02/2015)

 

Advertències:

 

— La memòria que s’acompanya són instruccions per confeccionar una pròpia, no pot utilitzar-se per tant la impressió com memòria per presentar.

 

— Per a exercicis anteriors al 2016, el model en format horitzontal de l’Estat de canvis en el patrimoni net (full número 25 d’aquest PDF) és informatiu i no editable. (No s’ha d’emplenar ni imprimir).

 

 

MODEL NORMAL

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2019 (sense canvis respecte a l’any anterior)

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2018 (Versió actualitzada BOE 24/05/2019)

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2017 (Versió actualitzada BOE 27/03/2018)

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2016 (Versió actualitzada BOE 25/05/2017)

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats amb anterioritat al 01-01-2016 (BOE 02/02/2015)

 

Advertències:

 

— La memòria que s’acompanya són instruccions per confeccionar una pròpia, no pot utilitzar-se per tant la impressió com memòria per presentar.

 

— El model en format horitzontal de l’Estat de canvis en el patrimoni net és informatiu i no editable. (No s’ha d’emplenar ni imprimir).

 

 

MODEL CONSOLIDAT (obligatori fer-ho en model oficial des de el 21-06-11)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2019 (sense canvis respecte a l’any anterior)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2018 (Versió actualitzada BOE 24/05/2019)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2017 (Versió actualitzada BOE 27/03/2018)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2016 (Versió actualitzada BOE 25/05/2017)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats amb anterioritat al 01-01-2016 (BOE 02/02/2015)

 

Advertències:

 

— La memòria que s’acompanya són instruccions per confeccionar una pròpia, no pot utilitzar-se per tant la impressió com memòria per presentar.

 

 

ALTRES:

 

Programa Foxit (permet llegir els arxius pdf i gravar-los emplenats), ajuda instal·lació

 

— Actualització del programa Adobe Acrobat Reader (només si no es visualitzen els PDF)

 

 

 

2.- IMPRÈS DE PRESENTACIÓ:

 

Emplenar la instància de presentació que es ven al Registre o descarregar i utilitzar el programa de generació d’instàncies. (Per que la instància sigui vàlida ha de constar al peu de la mateixa el codi de barres bidimensional corresponent.)

 

En cas de ser una actualització, primer cal desinstal·lar el programa i tot seguit instal·lar la seva nova versió (les instàncies guardades no es perden, es mantenen en les actualitzacions).

 

Descarregar el programa de generació d’instàncies

 

Descarregar ajuda instalació programa generació d´instancies

 

 

 

3.- DOCUMENTS:

 

Afegir la resta de documents obligatoris: Certificat de l’acta de la Junta i, si s’escau, informe de gestió, informe d’auditoria, anuncis de convocatòria, etc.

Es recorda que els comptes anuals hauran d’estar signats per tots els administradors o certificar aquest fet al Certificat de l’acta de la Junta. Igualment l’annex d’accions/participacions pròpies haurà d’estar sempre signat a l’espai reservat per les firmes, o en el seu defecte al primer full.

 

Model de certificació de l’Acta de la Junta UNIVERSAL vàlid per a la seva presentació en el Registre Mercantil de Barcelona, sempre que els acords i documents a dipositar coincideixin amb les característiques que consten al model (no és necessari legitimar les signatures):

 

Model de Certificació de l’acta de la Junta (Junta UNIVERSAL).

 

 

 

4.- CARPETA:

 

Incorporar la documentació generada en una carpeta de cartolina o utilitzar les carpetes que es venen en el Registre.

 

 

 

5.- FORMES DE PAGAMENT:

 

(per a presentacions presencials, NO telemàtiques)

 

–OPCIÓ 1.  Efectiu: s’admetrà efectiu durant tot l’any a excepció del mes de juliol que haurà de fer-se mitjançant qualsevol de les següents opcions (es recorda que conforme a la Llei 7/12 de modificació de la normativa tributària per a la prevenció del frau, només podrà pagar-se en efectiu imports inferiors a 2.500€).

 

–OPCIÓ 2.  Taló nominatiu: per un valor inferior a 600 €, no sent vàlids diversos talons del mateix compte que superin l’esmentada xifra.

 

–OPCIÓ 3.   Xec conformat o xec bancari.

 

–OPCIÓ 4.  Ingrés bancari en caixer automàtic, sucursal bancària o línia oberta: utilitzant un únic imprès per al total de carpetes a presentar (en el moment de la presentació al Registre haurà d’acompanyar-se aquest imprès segellat pel banc o acompanyat  del comprovant bancari original justificant d’haver-se fet l’ingrés).

 

–OPCIÓ 5.  Pagament amb targeta de crèdit.

 

–OPCIÓ 6.  Transferència bancària al núm. de Compte ES54 0049 1806 91 2312039715 indicant com concepte PRESENTACIÓ COMPTES i el nom de la societat, haurà d’acompanyar-se també l’imprès d’ingrés bancari emplenat.

 

 

Emplenar l’imprès d’ingrés bancari

 

 

 

6.- RETIRAT:

 

— En aquesta web es pot consultar en cada moment la situació dels comptes presentats (Àrea de clients/consulta situació dipòsit de comptes).

 

— Un cop qualificats els comptes es pot obtenir electrònicament el justificant del dipòsit (sense necessitat de personar-se  al Registre), amb el número identificador i en la web que s’indica al resguard de presentació (https://www.registradores.org:4004/consultaDocumentos). No obstant, si es desitja es pot també retirar personalment d’aquesta Oficina aportant l’esmentat RESGUARD.

 

— En el cas de qualificació amb defectes, es pot obtenir còpia amb el mateix sistema i haurà de personar-se en aquesta Oficina amb el RESGUARD de presentació (i no amb la impressió del defecte) per a retirar el document i tornar a presentar-lo un cop subsanat. No s’admetrà la presentació de subsanacions sense acompanyar la carpeta prèviament retirada.