Comptes – Presentació en Paper

1.- MODELS OFICIALS:

 

Emplenar i imprimir els models Oficials de comptes anuals en format PDF:

 

MODEL PIME
Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2023 (Versió actualitzada BOE 10/05/2024. La presentació de comptes de l’exercici 2023 en els models antics serà qualificada amb defectes )

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2022 (Versió actualitzada BOE 30/05/2023)

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2021 (Versió actualitzada BOE 04/07/2022)

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2020 (Versió actualitzada BOE 26/07/2021)

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2019 (sense canvis respecte a l’any anterior)

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2018 (Versió actualitzada BOE 24/05/2019)

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2017 (Versió actualitzada BOE 27/03/2018)

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats des de 01-01-2016 (Versió actualitzada BOE 25/05/2017)

 

Descarregar el model pime per a exercicis iniciats amb anterioritat al 01-01-2016 (BOE 02/02/2015)

 

Advertències:

 

— La memòria que s’acompanya són instruccions per confeccionar una pròpia, no pot utilitzar-se per tant la impressió com memòria per presentar.

 

— Per a exercicis anteriors al 2016, el model en format horitzontal de l’Estat de canvis en el patrimoni net (fulls números 23 i 24 d’aquest PDF) és informatiu i no editable. (No s’ha d’emplenar ni imprimir).

 

 

MODEL ABREUJAT

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2023 (Versió actualitzada BOE 10/05/2024. La presentació de comptes de l’exercici 2023 en els models antics serà qualificada amb defectes )

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2022 (Versió actualitzada BOE 30/05/2023)

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2021 (Versió actualitzada BOE 04/07/2022)

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2020 (Versió actualitzada BOE 26/07/2021)

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2019 (sense canvis respecte a l’any anterior)

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2018 (Versió actualitzada BOE 24/05/2019)

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2017 (Versió actualitzada BOE 27/03/2018)

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats des de 01-01-2016 (Versió actualitzada BOE 25/05/2017)

 

Descarregar el model abreujat per a exercicis iniciats amb anterioritat al 01-01-2016 (BOE 02/02/2015)

 

Advertències:

 

— La memòria que s’acompanya són instruccions per confeccionar una pròpia, no pot utilitzar-se per tant la impressió com memòria per presentar.

 

— Per a exercicis anteriors al 2016, el model en format horitzontal de l’Estat de canvis en el patrimoni net (full número 25 d’aquest PDF) és informatiu i no editable. (No s’ha d’emplenar ni imprimir).

 

 

MODEL NORMAL

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2023 (Versió actualitzada BOE 10/05/2024. La presentació de comptes de l’exercici 2023 en els models antics serà qualificada amb defectes )

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2022 (Versió actualitzada BOE 30/05/2023)

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2021 (Versió actualitzada BOE 04/07/2022)

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2020 (Versió actualitzada BOE 26/07/2021)

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2019 (sense canvis respecte a l’any anterior)

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2018 (Versió actualitzada BOE 24/05/2019)

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2017 (Versió actualitzada BOE 27/03/2018)

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats des de 01-01-2016 (Versió actualitzada BOE 25/05/2017)

 

Descarregar el model normal per a exercicis iniciats amb anterioritat al 01-01-2016 (BOE 02/02/2015)

 

Advertències:

 

— La memòria que s’acompanya són instruccions per confeccionar una pròpia, no pot utilitzar-se per tant la impressió com memòria per presentar.

 

— El model en format horitzontal de l’Estat de canvis en el patrimoni net és informatiu i no editable. (No s’ha d’emplenar ni imprimir).

 

 

MODEL CONSOLIDAT (obligatori fer-ho en model oficial des de el 21-06-11)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2023 (Versió actualitzada BOE 10/05/2024. La presentació de comptes de l’exercici 2023 en els models antics serà qualificada amb defectes )

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2022 (Versió actualitzada BOE 30/05/2023)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2021 (Versió actualitzada BOE 04/07/2022)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2020 (Versió actualitzada BOE 26/07/2021)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2019 (sense canvis respecte a l’any anterior)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2018 (Versió actualitzada BOE 24/05/2019)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2017 (Versió actualitzada BOE 27/03/2018)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats des de 01-01-2016 (Versió actualitzada BOE 25/05/2017)

 

Descarregar el model consolidat per a exercicis iniciats amb anterioritat al 01-01-2016 (BOE 02/02/2015)

 

Advertències:

 

— La memòria que s’acompanya són instruccions per confeccionar una pròpia, no pot utilitzar-se per tant la impressió com memòria per presentar.

 

 

MODEL EMPRESARI INDIVIDUAL DE RESPONSABILITAT LIMITADA

 

Descarregar model EIRL

 

 

ALTRES:

 

Programa Foxit (permet llegir els arxius pdf i gravar-los emplenats), ajuda instal·lació

 

— Actualització del programa Adobe Acrobat Reader (només si no es visualitzen els PDF)

 

 

 

2.- IMPRÈS DE PRESENTACIÓ:

 

Emplenar la instància de presentació que es ven al Registre o descarregar i utilitzar el programa de generació d’instàncies. (Per que la instància sigui vàlida ha de constar al peu de la mateixa el codi de barres bidimensional corresponent.)

 

En cas de ser una actualització, primer cal desinstal·lar el programa i tot seguit instal·lar la seva nova versió (les instàncies guardades no es perden, es mantenen en les actualitzacions).

 

Descarregar el programa de generació d’instàncies

 

Descarregar ajuda instalació programa generació d´instancies

 

 

 

3.- DOCUMENTS:

 

Afegir la resta de documents obligatoris: Certificat de l’acta de la Junta i, si s’escau, informe de gestió, informe d’auditoria, anuncis de convocatòria, etc.

Es recorda que els comptes anuals hauran d’estar signats per tots els administradors o certificar aquest fet al Certificat de l’acta de la Junta. Igualment l’annex d’accions/participacions pròpies haurà d’estar sempre signat a l’espai reservat per les firmes, o en el seu defecte al primer full.

 

Model de certificació de l’Acta de la Junta UNIVERSAL vàlid per a la seva presentació en el Registre Mercantil de Barcelona, sempre que els acords i documents a dipositar coincideixin amb les característiques que consten al model (no és necessari legitimar les signatures):

 

Model de Certificació de l’acta de la Junta (Junta UNIVERSAL).

 

Model de Document sobre Serveis a Tercers

Només per a societats que constin inscrites expressament com prestadores de serveis de conformitat amb l’establert a l’article 2.1.o) de la Llei 10/2010 de 28 d’abril de prevenció del blanqueig de capitals:

Artículo 2.1.o) Les persones que amb caràcter professional i d’acord amb la normativa específica que en cada cas sigui aplicable prestin els serveis següents per compte de tercers: constituir societats o altres persones jurídiques;  exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d’administració o d’assessoria externa d’una societat, soci d’una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídica; exercir funcions de fiduciari a un fideïcomís (trust) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; o exercir funcions d’accionista per compte d’una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin a un mercat regulat de la Unió Europea i que estiguin subjectes a requisits d’informació d’acord amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin la transparència adequada de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions.

 

 

 

4.- CARPETA:

 

Incorporar la documentació generada en una carpeta de cartolina o utilitzar les carpetes que es venen en el Registre.

 

 

 

5.- FORMES DE PAGAMENT:

 

(per a presentacions presencials, NO telemàtiques)

 

–OPCIÓ 1.  Efectiu: s’admetrà efectiu durant tot l’any a excepció del mes de juliol que haurà de fer-se mitjançant qualsevol de les següents opcions. Es recorda que l’import màxim que es pot pagar en efectiu és de 1.000 euros.

 

–OPCIÓ 2.  Pagament amb targeta de crèdit.

 

–OPCIÓ 3.  Transferència bancària al núm. de Compte ES54 0049 1806 91 2312039715 indicant com concepte PRESENTACIÓ COMPTES i el nom de la societat.

 

 

 

6.- RETIRAT:

 

— En aquesta web es pot consultar en cada moment la situació dels comptes presentats (menú COMPTES – consulta situació de documents).

 

— Un cop qualificats els comptes es notificarà al mail indicat a tal efecte a la instància de presentació. També podrà anticipar-se a l’esmentat email i obtenir electrònicament el justificant del dipòsit (sense necessitat de personar-se  al Registre), amb el número identificador i en la web que s’indica al resguard de presentació (https://www.registradores.org:4004/consultaDocumentos). No obstant, si es desitja es pot també retirar personalment d’aquesta Oficina aportant l’esmentat RESGUARD.

 

— En el cas de qualificació amb defectes, es pot obtenir l’esmentada qualificació amb el mateix sistema i haurà de personar-se en aquesta Oficina amb el RESGUARD de presentació (i no amb la impressió del defecte) per a retirar el document i tornar a presentar-lo un cop subsanat. No s’admetrà la presentació de subsanacions sense acompanyar la carpeta prèviament retirada.