Comptes – Dipòsit

DIPÒSIT DE COMPTES ANUALS

 

 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 

Les societats i empresaris que en virtut de les disposicions legals, estiguin obligats a dipositar comptes en el Registre hauran de fer-ho dins del mes següent a la seva aprovació per la Junta General, el còmput es calcularà de data a data.  Si fos festiu, dins del següent dia hàbil.  Les presentacions telemàtiques que es realitzin fora de l’horari d’oficina es presentaran a les 9.00 hores del dia següent, excepte les realitzades fins les 00.00 hores del 30 de juliol, que als efectes del fora de termini, es consideraran presentades aquest mateix dia doncs el 31  de juliol ja estan fora de termini els comptes anuals aprovats el 30 de juny.  Si el 30 de juliol fos festiu, l’anterior s’aplicarà al següent dia hàbil.

 

Transcorregut un any des de el tancament de l’exercici sense haver-se dipositat en el Registre, aquest es tancarà per tots els documents que no siguin els exceptuats a l’article 378 del Reglament del Registre Mercantil.

 

 

 

DOCUMENTS A PRESENTAR

 

 

— Instància de presentació

 

— Full de dades generals d’identificació

 

— Certificat de l’acta de la Junta que aprova els comptes

 

— Els comptes, que integren el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria, l’informe mediambiental, el document informatiu d’accions/participacions pròpies, la declaració de titularitat real i  en el seu cas, els estats de canvis en el patrimoni net, l’informe d’auditoria, l’informe de gestió, l’estat de fluxes d’efectiu i l’informe relatiu a informació no financera.

 

 

 

FORMES DE PRESENTACIÓ

 

 

OPCIÓ 1.- PRESENTACIÓ EN PAPER

 

OPCIÓ 2.- PRESENTACIÓ EN CD / DVD

 

OPCIÓ 3.- PRESENTACIÓ TELEMÀTICA

 

 

 

HONORARIS

 

Sense informe d’auditoria:

HONORARIS: 38,05   RETENCIÓ:  5,71   IVA:  7,99   TOTAL: 40,33 €

 

— Amb informe d’ auditoria:

HONORARIS: 45,98   RETENCIÓ:  6,90   IVA:  9,66   TOTAL: 48,74 €

 

— SOCIETAT D’INTERÈS PÚBLIC:

HONORARIS: 74,68   RETENCIÓ: 11,20   IVA: 15,68   TOTAL: 79,16 €

 

— SICAV (societat d’inversió de capital variable):

HONORARIS: 76,82   RETENCIÓ: 11,52   IVA: 16,13   TOTAL: 81,43 €

 

— Presentacions posteriors, corregint defectes, dins dels 5 mesos següents a la 1a presentació:

HONORARIS:  6,32   RETENCIÓ:  0,95   IVA:  1,33   TOTAL:  6,70 €

 

— Presentacions posteriors, corregint defectes, transcorreguts 5 mesos des de la 1a presentació:

HONORARIS: 12,03   RETENCIÓ:  1,80   IVA:  2,53   TOTAL: 12,76 €

 

 

Retenció: D’acord amb l’article 99 de la Llei de l’IRPF, Llei 35/2006 de 28 de novembre, modificada per Llei 26/2014, de 27 de novembre, l’entitat pagadora que exerceixi activitats econòmiques és l’obligada a practicar la retenció de l’import dels honoraris del Registre i ingresar-los en el Tresor, si concorren els requisits previstos en les esmentades disposicions.

 

 

 

AJUDA:

 

 

— Telèfons departament de Comptes Anuals  93-508-14-42  /   93-508-14-43

 

— Telèfons per consultes del programa D2 o enviament telemàtic 902-201-200 (Col·legi de Registradors –Madrid-)

 

— Emails de suport per a consultes del d2 o enviament telemàtic (Col·legi de Registradors –Madrid-)

soporte.d2@registradores.org   /  registro.electronico@registradores.org