Comptes – Dipòsit

DIPÒSIT DE COMPTES ANUALS

 

 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 

Les societats i empresaris que en virtut de les disposicions legals, estiguin obligats a dipositar comptes en el Registre hauran de fer-ho dins del mes següent a la seva aprovació per la Junta General. El còmput es calcularà d’acord amb la Resolució de la DGSJFP de 5 de juny de 2020. El dia final per dipositar els comptes anuals serà el darrer dia del mes següent a la seva aprovació. Si l’ultim dia fos festiu, dins el dia hàbil següent. Les presentacions telemàtiques que es realitzin fora de l’horari d’oficina es presentaran a les 9.00 hores del dia següent. No obstant a l’efecte del fora de termini, les realitzades fins a les 00.00 hores del 31 de juliol es consideraran dintre de termini encara que reglamentariament quedin incloses en el Diari del dia següent.

 

Transcorregut un any des de el tancament de l’exercici sense haver-se dipositat en el Registre, aquest es tancarà per tots els documents que no siguin els exceptuats a l’article 378 del Reglament del Registre Mercantil.

 

 

 

DOCUMENTS A PRESENTAR

 

 

— Instància de presentació

 

— Full de dades generals d’identificació

 

— Certificat de l’acta de la Junta que aprova els comptes

 

— Els comptes, que integren el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria, l’informe mediambiental, el document informatiu d’accions/participacions pròpies, la declaració de titularitat real i  en el seu cas, els estats de canvis en el patrimoni net, l’informe d’auditoria, l’informe de gestió, l’estat de fluxes d’efectiu i l’informe relatiu a informació no financera.

 

 

 

FORMES DE PRESENTACIÓ

 

 

OPCIÓ 1.- PRESENTACIÓ EN PAPER

 

OPCIÓ 2.- PRESENTACIÓ EN CD / DVD

 

OPCIÓ 3.- PRESENTACIÓ TELEMÀTICA

 

 

 

HONORARIS per exercicis 2020 o posteriors presentats en finestreta:

 

Sense informe d’auditoria

HONORARIS: 53,84   RETENCIÓ: 8,08   IVA: 11,31   TOTAL: 57,07 €

 

Amb informe d’auditoria

HONORARIS: 61,76   RETENCIÓ: 9,26   IVA: 12,97   TOTAL: 65,47 €

 

Presentacions posteriors, corregint defectes, dintre dels 5 mesos següents a la 1ª presentació:

 

Sense informe d’auditoria

HONORARIS: 8,83   RETENCIÓ: 1,32   IVA: 1,85   TOTAL: 9,36 €

 

Amb informe d’auditoria

HONORARIS: 9,62   RETENCIÓ: 1,44   IVA: 2,02   TOTAL: 10,20 €

 

Presentacions posteriors, corregint defectes, transcorreguts 5 mesos des de la 1ª presentació:

 

Sense informe d’auditoria

HONORARIS: 14,69   RETENCIÓ: 2,20   IVA: 3,08   TOTAL: 15,57 €

 

Amb informe d’auditoria

HONORARIS: 15,48   RETENCIÓ: 2,32   IVA: 3,25   TOTAL: 16,41 €

 

 

 

HONORARIS per exercicis 2020 o posteriors presentats telemàticament:

– A la presentació telemàtica el Col.legi de Registradors cobrarà aproximadament 3€ depenent de la firma electrònica de l’enviament i generarà factura independent I addicional a la que generi el Registre.

 

Sense informe d’auditoria

HONORARIS: 54,45   RETENCIÓ: 8,17   IVA: 11,43   TOTAL: 57,71 €

 

Amb informe d’auditoria

HONORARIS: 62,37   RETENCIÓ: 9,36   IVA: 13,10   TOTAL: 66,11 €

 

Presentacions posteriors, corregint defectes, dintre dels 5 mesos següents a la 1ª presentació:

 

Sense informe d’auditoria

HONORARIS: 9,49   RETENCIÓ: 1,42   IVA: 1,99   TOTAL: 10,06 €

 

Amb informe d’auditoria

HONORARIS: 10,28   RETENCIÓ: 1,54   IVA: 2,16   TOTAL: 10,90 €2

 

Presentacions posteriors, corregint defectes, transcorreguts 5 mesos des de la 1ª presentació:

 

Sense informe d’auditoria

HONORARIS: 15,35   RETENCIÓ: 2,30   IVA: 3,22   TOTAL: 16,27 €

 

Amb informe d’auditoria

HONORARIS: 16,14   RETENCIÓ: 2,42   IVA: 3,39   TOTAL: 17,11 €

 

 

 

Retenció: D’acord amb l’article 99 de la Llei de l’IRPF, Llei 35/2006 de 28 de novembre, modificada per Llei 26/2014, de 27 de novembre, l’entitat pagadora que exerceixi activitats econòmiques és l’obligada a practicar la retenció de l’import dels honoraris del Registre i ingresar-los en el Tresor, si concorren els requisits previstos en les esmentades disposicions.

 

 

 

AJUDA:

 

 

— Telèfons departament de Comptes Anuals  93-508-14-42  /   93-508-14-43

 

— Telèfons per consultes del programa D2 o enviament telemàtic 902-201-200 (Col·legi de Registradors –Madrid-)

 

— Emails de suport per a consultes del d2 o enviament telemàtic (Col·legi de Registradors –Madrid-)

soporte.d2@registradores.org   /  registro.electronico@registradores.org