Mercantil – Publicitat – Certificats

La publicitat del Registre pot obtenir-se mitjançant nota simple informativa o certificació. La certificació, que porta la signatura del Registrador Mercantil que l’expedeix, és l’única manera d’acreditar, en perjudici de tercers, el contingut dels assentaments del Registre.

 

 

 

CERTIFICACIONS

 

 

El Registrador pot certificar del contingut de tots els assentaments del Registre així com dels documents dipositats o arxivats en aquest.

 

Poden obtenir-se mitjançant petició

 

— En el mateix Registre,

 

— Per correu electrònic a l’adreça següent certificados@registromercantilbcn.es,

 

— Per fax al núm. 93 331 94 22, i

 

— Per correu postal a l’adreça del Registre.

 

 

Haurà d’acompanyar-se sempre una Instància de sol·licitud que pot descarregar-se aquí.

 

El termini d’expedició serà de cinc dies hàbils. Dins d’aquest termini es comunicarà l’expedició i l’import a l’adreça de correu electrònic o telèfon sol·licitat.

 

Per retirar un certificat serà necessari adjuntar còpia del fax o del correu de sol·licitud o bé el corresponent resguard.

 

El pagament es podrà fer en efectiu, targeta de crèdit o mitjançant transferència bancària al compte ES54 0049 1806 91 2312039715. En cas de transferència, haurà d’aportar-se fotocòpia del justificant de pagament en el moment de retirar la certificació.

 

Prèvia sol·licitud, el certificat pot ser remès per correu postal certificat un cop s’hagi realitzat l’ingrés en el compte bancari indicat més amunt. En aquest cas s’haurà d’enviar el justificant de pagament a l’adreça de correu electrònic gestioncontable@registromercantilbcn.es, fent constar com a referència el número d’entrada i el concepte “Certificat”.

 

A través del web del Col·legi de Registradors, www.registradores.org, poden obtenir-se certificacions telemàtiques de:

 

— Emissió de Certificats Electrònics de Representant de persona jurídica

 

— Vigència i Càrrec i

 

— Càrrec / Apoderats

 

 

 

CERTIFICATS ESPECIALS

 

 

Certificat a efectes exclusius de signatura electrònica

 

En aquest cas, cal indicar a la sol·licitud el nom del representant, de l’administrador o de l’apoderat que ha d’aparèixer a la certificació.

 

Segons l’Agència tributària, aquest certificat té una validesa de DEU DIES.

 

Instància de sol·licitud