Llibres – Tancats fins a 31/12/2014

Presentació en format paper i en suport magnètic NOMÉS PER A EXERCICIS TANCATS FINS AL 31/12/2014

 

 

Quan per justa causa no sigui possible la presentació en format electrònic de tots o d’algun dels llibres, es permetrà la presentació en el termini establert legalment, en format CD o en paper de llibres formats en fulls enquadernats i realitzats d’acord amb l’article 333 del Reglament del Registre Mercantil.

 

Les al·legacions per escrit (model) hauran d’acompanyar-se a la instància de presentació dels llibres físics o en CD.

 

 

Presentació de llibres físics

 

Només és admissible la legalització de llibres de comerç en format físic en els casos següents:

 

1.- Els relatius a entitats la inscripció de les quals no és reglamentàriament obligatòria.

 

2.- Els relatius a entitats inscrites només en el cas que corresponguin a exercicis anteriors a 2015.

 

En els casos expressats el procediment és el següent:

 

Els llibres físics s’hauran de presentar acompanyats d’una instància emplenada degudament (a l’imprès oficial facilitat per aquesta oficina, o descarregat des d’aquest web) dins dels QUATRE MESOS SEGÜENTS AL TANCAMENT DEL SEU EXERCICI, fent constar el nom i les dades registrals de la societat o entitat, detallant la classe i número d’ordre de cada llibre, el número de folis que el componen i la resta de circumstàncies reglamentàries.

 

En el moment de la seva presentació s’indicarà la data en què podran ser retirats els llibres legalitzats dins del termini reglamentari de quinze dies hàbils.

 

 

Presentació en suport magnètic

 

– També és possible presentar a legalitzar en el Registre els llibres de comerç en suport magnètic (Disc de 3 ½ o CD-Rom), els quals hauran d’acompanyar-se amb la carpeta, la instància i el full d’empremtes digitals en el moment de la seva presentació, tot indicant a la instància cd / disquet i l’escrit d’al·legacions citat abans (descarregat d’aquest web).

 

– Per a més informació, consultar la pàgina Web del Col·legi de Registradors https://www.registradores.org/registroVirtual/descargas.do, apartat “Legalització de llibres”, “Programes”.

 

 

Formularis online per a la presentació de llibres

 

– El nou servei permet emplenar online formularis de presentació dels llibres. Aquests formularis, un cop emplenats, s’emmagatzemen en format PDF i podran imprimir-se juntament amb un codi de barres.

 

– L’aplicació genera tres impresos idèntics, però només cal presentar-se en aquest Registre l’exemplar indicat com a: “exemplar per al registre/facturació”.

 

– La lectura del codi de barres de l’imprès presentat permet extreure automàticament tota la informació associada al formulari d’instància per a la presentació dels llibres relacionats en aquest.

 

– L’enllaç es troba aqui

 

 

Pagament bancari