Llibres – Legalització

Tot empresari ha de portar obligatòriament una sèrie de llibres comptables i societaris que hauran de ser legalitzats al Registre Mercantil dins dels 4 mesos següents al tancament de l’exercici. Aquells que es presentin fora d’aquest període es legalitzaran  com fora de termini.

 

SUBJECTES OBLIGATS: Totes les societats inscrites al Registre Mercantil, i aquelles que tot i no estar-ho vinguin obligades per disposicions vigents.

 

NO PODEN LEGALITZAR LLIBRES AL REGISTRE MERCANTIL:

Comunitats de propietaris, Partits polítics o organismes oficials

 

DE FORMA VOLUNTÀRIA: Aquelles entitats que estiguin inscrites en un registre diferent al Registre Mercantil, hauran de consultar prèviament l’obligatorietat de la legalització de llibres en el seu Registre.

 

Comptables:

  • El Llibre Diari.
  • El Llibre Inventari i Comptes Anuals.

 

Societaris:

  • El Llibre d’Actes de la Junta General i altres òrgans col·legiats.
  • Llibre registre de socis en les societats limitades.
  • Llibre registre d’accions nominatives en les societats anònimes.
  • Llibre registre de contractes en les societats unipersonals.

 

Altres:

  • Qualssevol altres que portin els empresaris en l’àmbit de la seva activitat.

 

HONORARIS

A més dels honoraris de Registre, cada enviament telemàtic comporta un cost afegit, d’aproximadament 3 euros associat a la plataforma d’enviaments telemàtics i que serà facturat pel Col·legi de Registradors.

Els honoraris es carregaran al compte bancari que es faci constar al donar-se d’alta al servei del Col·legi de Registradors.

Manual per a la descàrrega de la factura (publicat pel Col·legi de Registradors amb seu a Madrid)

 

 

HONORARIS D’AQUEST REGISTRE:

 

– 1 Llibre:

HONORARIS: 21,49    RETENCIÓ: 3,22    IVA: 4,51    TOTAL: 22,78 €

 

– 2 Llibres:

HONORARIS: 27,50    RETENCIÓ: 4,13    IVA: 5,78    TOTAL: 29,15 €

 

– 3 Llibres:

HONORARIS: 33,51    RETENCIÓ: 5,03    IVA: 7,04    TOTAL: 35,52 €

 

– 4 Llibres:

HONORARIS: 39,52    RETENCIÓ: 5,93    IVA: 8,30    TOTAL: 41,89 €

 

– 5 Llibres:

HONORARIS: 45,53    RETENCIÓ: 6,83    IVA: 9,56    TOTAL: 48,26 €

 

– 6 Llibres:

HONORARIS: 51,54    RETENCIÓ: 7,73    IVA: 10,82    TOTAL: 54,63 €

 

– 7 Llibres:

HONORARIS: 57,55    RETENCIÓ: 8,63    IVA: 12,09    TOTAL: 61,01 €

 

– Presentacions posteriors, corregint defectes, dins dels 2 mesos següents a la 1a presentació:

HONORARIS: 1,35 per llibre presentat + iva – retenció

 

– Presentacions posteriors, corregint defectes, transcorreguts 2 mesos des de la 1a presentació:

HONORARIS: 6,01 + 1,35 per llibre presentat + iva – retenció

 

 

Retenció: D’acord amb l’article 99 de la Llei d’IRPF, Llei 35/2006 de 28 de novembre, modificada per llei 26/2014, de 27 de novembre, l’entitat pagadora que exerceixi activitats econòmiques és l’obligada a practicar la retenció de l’import dels honoraris del Registre i ingressar al Tresor, si concorren els requisits previstos en aquestes disposicions.