Llibres – Legalització

Tot empresari ha de portar obligatòriament una sèrie de llibres comptables i societaris que hauran de ser legalitzats al Registre Mercantil dins dels 4 mesos següents al tancament de l’exercici. Aquells que es presentin fora d’aquest període es legalitzaran  com fora de termini.

 

Les presentacions telemàtiques que es realitzin fora de l’horari d’oficina es presentaran a les 9.00 hores del dia següent, excepte les realitzades fins les 00.00 hores del 30 d’abril, que als efectes del fora de termini, es consideraran presentades aquest mateix dia. Si el 30 d’abril fos festiu, l’anterior s’aplicarà al següent dia hàbil.

 

SUBJECTES OBLIGATS: Totes les societats inscrites al Registre Mercantil, i aquelles que tot i no estar-ho vinguin obligades per disposicions vigents.

 

NO PODEN LEGALITZAR LLIBRES AL REGISTRE MERCANTIL:

Comunitats de propietaris, Partits polítics o organismes oficials

 

DE FORMA VOLUNTÀRIA: Aquelles entitats que estiguin inscrites en un registre diferent al Registre Mercantil, hauran de consultar prèviament l’obligatorietat de la legalització de llibres en el seu Registre.

 

Comptables:

  • El Llibre Diari.
  • El Llibre Inventari i Comptes Anuals.

 

Societaris:

  • El Llibre d’Actes de la Junta General i altres òrgans col·legiats.
  • Llibre registre de socis en les societats limitades.
  • Llibre registre d’accions nominatives en les societats anònimes.
  • Llibre registre de contractes en les societats unipersonals.

 

Altres:

  • Qualssevol altres que portin els empresaris en l’àmbit de la seva activitat.

 

HONORARIS

A més dels honoraris de Registre, cada enviament telemàtic comporta un cost afegit, d’aproximadament 3 euros associat a la plataforma d’enviaments telemàtics i que serà facturat pel Col·legi de Registradors.

Els honoraris es carregaran al compte bancari que es faci constar al donar-se d’alta al servei del Col·legi de Registradors.

Manual per a la descàrrega de la factura (publicat pel Col·legi de Registradors amb seu a Madrid)

 

 

HONORARIS D’AQUEST REGISTRE:

 

– 1 Llibre:

HONORARIS: 20,26   RETENCIÓN:  3,04   IVA:  4,25   TOTAL: 21,47 €

 

— 2 Llibres:

HONORARIS: 30,79   RETENCIÓ:  4,62   IVA: 6,47   TOTAL: 32,64 €

 

— 3 Llibres:

HONORARIS: 41,29   RETENCIÓ: 6,19   IVA: 8,67   TOTAL: 43,77 €

 

— 4 Llibres:

HONORARIS: 51,82   RETENCIÓ: 7,77   IVA: 10,88   TOTAL: 54,93 €

 

— 5 Llibres:

HONORARIS:  62,33   RETENCIÓ:  9,35   IVA:  13,09   TOTAL:  66,07 €

 

— 6 Llibres:

HONORARIS:  72,85   RETENCIÓ:  10,93   IVA:  15,30   TOTAL:  77,22 €

 

— 7 Llibres:

HONORARIS:  83,36   RETENCIÓ:  12,50   IVA:  17,51   TOTAL:  88,37 €

 

 

Presentacions posteriors, corregint defectes, dins dels 2 mesos següents a la 1a presentació:

 

— 1 Llibre:

HONORARIS: 5,47   RETENCIÓ:  0,82   IVA:  1,15   TOTAL: 5,80 €

 

— 2 Llibres:

HONORARIS: 6,52   RETENCIÓ:  0,98   IVA: 1,37   TOTAL: 6,91 €

 

— 3 Llibres:

HONORARIS: 7,57   RETENCIÓ: 1,14   IVA: 1,59   TOTAL: 8,02 €

 

— 4 Llibres:

HONORARIS: 8,63   RETENCIÓ: 1,29   IVA: 1,81   TOTAL: 9,15 €

 

— 5 Llibres:

HONORARIS:  9,68   RETENCIÓ:  1,45   IVA:  2,03   TOTAL:  10,26 €

 

— 6 Llibres:

HONORARIS:  10,73   RETENCIÓ:  1,61   IVA:  2,25   TOTAL:  11,37 €

 

— 7 Llibres:

HONORARIS:  11,78   RETENCIÓ:  1,77   IVA:  2,47   TOTAL:  12,48 €

 

 

Presentacions posteriors, corregint defectes, transcorreguts 2 mesos des de la 1a presentació:

 

— 1 Llibre:

HONORARIS: 11,33   RETENCIÓ:  1,70   IVA:  2,38   TOTAL: 12,01 €

 

— 2 Llibres:

HONORARIS: 12,38   RETENCIÓ:  1,86   IVA: 2,60   TOTAL: 13,12 €

 

— 3 Llibres:

HONORARIS: 13,43   RETENCIÓ: 2,01   IVA: 2,82   TOTAL: 14,24 €

 

— 4 Llibres:

HONORARIS: 14,49   RETENCIÓ: 2,17   IVA: 3,04   TOTAL: 15,36 €

 

— 5 Llibres:

HONORARIS:  15,54   RETENCIÓ:  2,33   IVA:  3,26   TOTAL:  16,47 €

 

— 6 Llibres:

HONORARIS:  16,59   RETENCIÓ:  2,49   IVA:  3,48   TOTAL:  17,58 €

 

— 7 Llibres:

HONORARIS:  17,64   RETENCIÓ:  2,65   IVA:  3,70   TOTAL:  18,69 €

 

 

Retenció: D’acord amb l’article 99 de la Llei d’IRPF, Llei 35/2006 de 28 de novembre, modificada per llei 26/2014, de 27 de novembre, l’entitat pagadora que exerceixi activitats econòmiques és l’obligada a practicar la retenció de l’import dels honoraris del Registre i ingressar al Tresor, si concorren els requisits previstos en aquestes disposicions.