Mercantil – Emprenedor de Responsabilitat Limitada

La Llei 14/2013 de Suport als Emprenedors crea la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada, gràcies a la qual les persones físiques podran evitar que les responsabilitats derivades dels seus deutes empresarials afectin a la seva vivenda habitual. El valor d’aquesta no pot superar els 300.000€ en poblacions de menys d’un milió d’habitants o de 450.000€, en cas contrari.

 

Per garantir la seguretat jurídica del tràfic mercantil, els empresaris han de constar inscrits al Registre Mercantil i dipositar els comptes anuals, formulats d’acord amb el que es preveu per a les societats unipersonals de responsabilitat limitada.

 

La inscripció podrà practicar-se:

 

— Mitjançant acta notarial, que haurà de presentar-se obligatòriament de forma telemàtica pel notari el mateix dia o el següent dia hàbil de la seva autorització.

 

— Mitjançant instància subscrita amb la signatura electrònica reconeguda de l’empresari remesa telemàticament al Registre.