Mercantil – Emprenedor de Responsabilitat Limitada

La Llei 14/2013 de Recolzament als Emprenedors crea la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada, gràcies a la qual les persones físiques podran evitar que les responsabilitats derivades dels seus deutes empresarials o professionals afectin al seu habitatge habitual. El valor d’aquest no pot superar els 300.000€ en poblacions de menys d’un milió d’habitants o de 450.000€ en cas contrari.

 

Aquesta llei ha estat modificada per la llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, per estendre l’exoneració de responsabilitat als béns d’equip afectes a l’activitat que constin inscrits al Registre de Béns Mobles.

 

Per garantir la seguretat jurídica del tràfic mercantil, els empresaris han de constar inscrits al Registre Mercantil i dipositar els comptes anuals formulats d’acord amb el previst per a les societats unipersonals de responsabilitat limitada.

 

A la inscripció s’indicarà el bé immoble, propi o comú, i els béns d’equip productiu que no hagin de quedar obligats per les resultes del gir empresarial o professional.

 

La inscripció podrà practicar-se mitjançant:

– Acta notarial, que haurà de presentar-se al Registre de forma telemàtica pel Notari el mateix dia o el següent hàbil de la seva autorització, o

– En virtut d’instància subscrita amb la firma electrònica reconeguda de l’empresari remesa telemàticament al Registre.

 

Sol·licitud inscripció emprenedors de responsabilitat limitada