Mercantil – Documents

PRESENTACIÓ

 

 

La presentació de documents en el Registre pot fer-se:

 

— Directament en el Registre. Per a la presentació dels documents mercantils haurà d’emplenar i descarregar el formulari de presentació.

 

— Per correu certificat o missatgeria. En aquests casos també cal acompanyar la instància de presentació  signada degudament.

 

— Per fax, quan concorrin raons d’urgència o necessitat; en aquests casos, qualsevol dels atorgadors podrà sol·licitar del Registre Mercantil o del de la Propietat del lloc de l’atorgament que es remeti al Registre Mercantil competent.

 

— Telemàticament via CIRCE: són enviaments realitzats per l’organisme esmentat en els que no hi ha necessitat de fer provisió de fons directament en el Registre Mercantil Via SIGNO: són enviaments fets directament des de les notaries. El pagament de la taxa del BORME i dels honoraris es fa a través d’un enllaç que es facilita a la notaria en la notificació de l’assentament de presentació, o bé mitjançant transferència de 250€, indicant número de protocol i notari al compte ES18 0049 1806 98 2512024629.

 

El presentador del document serà considerat a tots els efectes representant de qui tingui la facultat o el deure de sol·licitar la inscripció.

 

En el moment de la presentació haurà de fer-se una provisió de fons de 150€, el pagament de la qual pot fer-se:

 

— En efectiu.

 

— Amb targeta de crèdit (presencial).

 

— Ingrés o transferència al compte ES18 0049 1806  98  2512024629. Una còpia del resguard haurà d’acompanyar-se al document inscribible, tant si es presenta en finestreta o per correu.

 

 

Aquesta provisió de fons NO INCLOU ELS HONORARIS del Registre, la factura del qual es generarà un cop es despatxi el document.

 

 

 

TRAMITACIÓ

 

 

El termini general de despatx de documents és de quinze dies hàbils des de la data de l’assentament de presentació o, en el seu cas, des de la devolució del document retirat. Quan es presentin diversos documents successius d’una mateixa societat el termini es comptarà des del seu despatx, és a dir, des de la inscripció del document previ.

 

Pot consultar-se la situació del document presentat (en curs, qualificat amb defectes, retirat o despatxat) a la pestanya d’usuaris, a l’opció “consulta de document”, indicant el número d’entrada i l’any de la data de presentació, sempre que es tracti d’un usuari registrat.

 

 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ PARCIAL

 

 

En cas que el document hagi estat qualificat amb defectes es pot sol·licitar la inscripció parcial del mateix sempre que el registrador calificante ho consideri convenient.

 

Per a això ha d’aportar aquest imprès, la signatura ha de ser legitimada notarialment o davant del mateix registrador.

 

 

 

RETIRADA DE DOCUMENTS

 

 

Els documents presentats en finestreta podrà retirar-los qualsevol persona amb el resguard original de presentació. En cas de no tenir el resguard, podrà retirar-los el presentador o persona autoritzada per ell amb un escrit de pèrdua del rebut juntament amb l’autorització i una fotocòpia del DNI del presentador.

En aquest cas, el pagament dels honoraris podrà fer-se:

 

— En metàl·lic.

 

— Amb targeta de crèdit.

 

— Ingrés bancari o transferència a un dels comptes següents:

  • Banco Santander  ES54 0049 1806  91 2312039715
  • CaixaBank              ES82 2100 0840 4102 0054 8861

 

En aquest cas, haurà d’acompanyar-se una còpia del resguard per verificar l’ingrés o transferència efectuada.

 

 

Els documents presentats per correu podran retirar-se mitjançant:

 

— Correu Postal Certificat previ pagament dels honoraris.

 

— Missatger degudament autoritzat per a la seva recollida i abonament.

 

 

El pagament d’honoraris podrà fer-se per:

 

— Ingrés bancari o transferència a un dels comptes següents, amb indicació del número d’entrada assignat al document:

  • Banco Santander  ES54 0049 1806  91 2312039715
  • CaixaBank              ES82 2100 0840 4102 0054 8861