Béns Mobles – Publicitat

PUBLICITAT

 

 

La publicitat en el Registre de Béns Mobles es podrà obtenir mitjançant certificació o nota informativa.

 

 

Formes de sol·licitar-la

 

  • Presencial: a les dependències del Registre, en horari d’obertura al públic. Haurà de emplenar-se sol·licitud i abonar-se els honoraris registrals, que dependran de la secció a la qual pertanyin els béns. En presentar-se el document, es lliurarà un resguard de presentació per a la seva retirada que es farà a l’oficina del Registre.

 

  • Per correu o missatgeria: mitjançant aportació de la sol·licitud. En tot cas hauran d’abonar-se els honoraris registrals prèviament a la retirada de la informació mitjançant ingrés al compte IBAN ES84 0075 0122 04 0600928171, indicant: nom del presentador, el número d’entrada o identificació del bé (matrícula…). La devolució de la informació es farà per correu, missatger a ports a pagar o per correu certificat previ pagament dels honoraris, segons s’indiqui a la sol·licitud.

 

  • Per fax: mitjançant tramesa de la sol·licitud signada. Haurà d’indicar-se a la sol·licitud com es retirarà la publicitat (de forma presencial, per correu,  missatgeria o contra reemborsament). Prèviament a la retirada de la informació mitjançant ingrés al compte IBAN ES84 0075 0122 04 0600928171, indicant: nom del presentador, el número d’entrada o identificació del bé (matrícula…). La devolució de la informació es realitzarà per correu o missatger a ports a pagar.

 

  • Telemàticament: a través del portal de serveis interactius del web del Col·legi de Registradors (web).

 

sol·licitud expedició de certificació

 

sol·licitud expedició nota informativa

 

 

Certificacions:

 

Termini d’expedició: 3 dies amb caràcter general, 5 dies en cas de sol·licitar-se informació sobre vaixells i 2 dies per persona respecte de la que es sol·licita informació de Condicions Generals de la Contractació.

 

Honoraris: 7,26 euros per cada bé, tret de les certificacions relatives a vaixells, a les que se li aplicarà el Decret 757/1973, de 29 de març, pel qual s’aprova l’Aranzel dels Registradors Mercantils.

**Especialitat certificacions lliurades a efectes de cancel·lació de càrregues: les reserves de domini constituïdes i inscrites a l’empara de les normes de l’Ordenança de 1982, que podran cancel·lar-se per caducitat si hagués transcorregut un any des del pagament del darrer venciment, mitjançant la tramitació de sol·licitud certificació per a cancel·lació per caducitat i abonament previ de 14,52 euros.

 

 

Notes informatives:

 

Termini d’expedició: 3 dies. Excepció: la nota simple informativa sobre condicions generals de la contractació s’expedirà el mateix dia de la sol·licitud.

 

Honoraris: 3,63 euros per bé, tret de les notes informatives relatives a vaixells, a les que s’aplicarà el Decret 757/1973, de 29 de març, pel qual s’aprova l’Aranzel dels Registradors Mercantils.