Béns Mobles – Seccions del Registre

SECCIONS DEL REGISTRE

 

 

VAIXELLS

 

 

Registre competent: els vaixells en construcció s’inscriuran al registre corresponent al lloc on es construeixin. Els vaixells construïts: registre que correspongui a la província o districte marítim en què es trobin matriculats.

 

Termini de despatx: 15 dies

 

Normativa aranzels: Decret 757/1973, de 29 de març, pel qual s’aprova l’Aranzel dels Registradors Mercantils.

 

Provisió de fons en realitzar la presentació: 100 euros. Un cop realitzada la inscripció es calcularan i liquidaran els honoraris registrals, havent-se d’abonar per part de l’interessat o del Registre la diferència amb l’import consignat com a provisió de fons.

 

 

 

AUTOMÒBILS I ALTRES VEHICLES A MOTOR

 

 

A) Actes subjectes a la Llei de Venda a Terminis de Béns Mobles i a l’Ordenança per al Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles (contractes de venda a terminis, de venda amb preu totalment o parcialment ajornat, contractes de préstecs de finançament a venedor o a comprador, contractes d’arrendament financer, arrendaments,  cessions, novacions o cancel·lacions, resolucions judicials  o administratives que afectin als contractes, embargaments i cancel·lacions, etc…):

 

Registre competent: domicili del comprador, arrendatari, embargat o demandat. Quan, sent diversos els compradors o arrendataris i amb diferent domicili, podrà optar-se per qualsevol d’ells. Un cop obert foli a un bé en determinat Registre, tots els assentaments posteriors –cancel·lacions, embargaments…- haurà de practicar-los el mateix Registre.

 

–Termini de despatx: 8 dies

 

–Normativa aranzels: Ordre de 19 de juliol de 1999

 

Abonament d’honoraris al temps de la presentació que es calcularan d’acord amb el que disposa l’article 36 de l’Ordenança per al Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles.

 

 

B) Actes subjectes a la Llei d’Hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament (hipoteca sobre automòbils i altres vehicles de motor susceptibles de matrícula en el corresponent Registre Administratiu, les seves cancel·lacions…)

 

Registre competent: Registre de la capital de la província on es trobin matriculats. Un cop obert foli a un bé en determinat Registre, tots els assentaments posteriors –cancel·lacions, embargaments…- hauran de practicar-los el Registre esmentat.

 

Termini de despatx: 15 dies

 

Normativa aranzels: Reial Decret 1427/1989, de 17 de novembre

 

Provisió de fons en realitzar la presentació: 100 euros. Un cop realitzada la inscripció es calcularan i liquidaran els honoraris registrals havent-se d’abonar per part de l’interessat o del Registre la diferència amb l’import consignat com a provisió de fons.

 

 

 

 

MAQUINARIA INDUSTRIAL I BÉNS D’EQUIP

 

 

A) Actes subjectes a la Llei de Venda a Terminis de Béns Mobles i a l’Ordenança per al Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles (contractes de venda a terminis, de venda amb preu totalment o parcialment ajornat, contractes de préstecs de finançament a venedor o a comprador, contractes d’arrendament financer, arrendaments, cessions, novacions o cancel·lacions, resolucions judicials o administratives que afectin als contractes, embargaments i cancel·lacions, etc…:

 

Registre competent: domicili del comprador, arrendatari, embargat o demandat. Quan, sent diversos els compradors o arrendataris i amb diferent domicili, podrà optar-se per qualsevol d’ells. Un cop obert foli a un bé en determinat Registre, tots els assentaments posteriors –cancel·lacions, embargaments…- haurà de practicar-los el mateix Registre.

 

Termini de despatx: 8 dies

 

Normativa aranzels: ordre de 19 de juliol de 1999

 

Abonament d’honoraris al temps de la presentació. que es calcularan d’acord amb el que disposa l’article 36 de l’Ordenança per al Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles.

 

 

B) Actes subjectes a la Llei d’Hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament (hipoteca, les seves cancel·lacions…)

 

Registre competent: Registre en la demarcació del qual radiqui l’immoble en què estiguin instal·lats

 

Termini de despatx: 15 dies

 

Normativa aranzels: Reial Decret 1427/1989, de 17 de novembre

 

Provisió de fons en realitzar la presentació: 100 euros. Un cop realitzada la inscripció es calcularan i liquidaran els honoraris registrals, havent-se d’abonar per part de l’interessat o del Registre la diferència amb l’import consignat com a provisió de fons.

 

 

ESTABLIMENTS MERCANTILS

 

Registre competent: Registre en la demarcació del qual radiqui l’immoble en què estiguin instal·lats.

 

Termini de despatx: 15 dies

 

Normativa aranzels: Reial Decret 1427/1989, de 17 de novembre

 

Provisió de fons en realizar la presentació: 100 euros. Un cop realitzada la inscripció es calcularan i liquidaran els honoraris registrals, havent-se d’abonar per part de l’interessat o del Registre la diferència amb l’import consignat com a provisió de fons.

 

 

 

ALTRES BÉNS MOBLES REGISTRALS

 

 

Es tracta d’actes subjectes a la Llei d’Hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament sobre mercaderies i matèries primeres emmagatzemades, productes d’exportacions agrícoles i ramaderes, objectes de valor artístic i històric, drets de crèdit i la resta de drets que corresponguin als titulars de contractes, llicències, concessions o subvencions administratives.

 

Registre competent: en cas de penyora sobre mercaderies i matèries primeres i productes d’explotacions agrícoles i ramaderes, serà el Registre de la circumscripció territorial on es trobi el magatzem on estiguin dipositats o haguessin de dipositar-se o el de la finca on es produïssin o es verifiqui l’explotació al fet que estiguessin afectes els productes d’explotacions agrícoles i ramaderes. Per a la resta de béns i drets, la competència pertocarà al Registre corresponent al domicili del pignorant.

 

 

Termini de despatx: 15 dies

 

Normativa aranzels: Reial Decret 1427/1989, de 17 de novembre

 

Provisió de fons en realizar la presentació: 100 euros. Un cop realitzada la inscripció es calcularan i liquidaran els honoraris registrals havent-se d’abonar per part de l’interessat o del Registre la diferència amb l’import consignat com a provisió de fons.

 

 

 

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

 

Els models de condicions o les resolucions judicials referents a aquestes hauran de presentar-se per duplicat.

 

Només podrà sol·licitar el dipòsit de les condicions generals el mateix predisponent o qualsevol persona adherida a algun contracte que les contingui, així com a qualsevol entitat legitimada per interposar les accions col·lectives declarativa, de cessació o de retractació.

 

Registre competent: Registre corresponent al domicili social o professional del predisponent o, en defecte seu, al de l’establiment principal des d’on es dirigeixi i gestioni fonamentalment els seus negocis.

 

Termini de despatx: 5 dies

 

Normativa aranzels: Reial Decret 1975/1999 de 23 de desembre

 

Abonament d’honoraris al temps de la presentació.