Béns Mobles – Presentació Documents

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

 

 

Pot presentar el document qualsevol persona, tant si és l’interessat com si és representant de l’interessat.

En el moment de la presentació, caldrà indicar NECESSÀRIAMENT les dades següents:

 

–Presentador/solicitador: nom, cognoms, NIF,  adreça completa, telèfon de contacte. És convenient facilitar també número de fax així com correu electrònic de contacte. Si es tracta de persona jurídica, a més d’identificar el nom, els cognoms i el NIF de la persona que actua en representació seva, caldrà indicar la denominació social completa de la societat.

 

–Persona a nom de la qual haurà d’emetre’s la factura en cas de no ser el sol·licitant.

Si es sol·licita retenció de l’IRPF en cas de tractar-se d’una societat.

 

 

Només són objecte de presentació els documents ORIGINALS, les còpies autèntiques d’escriptures i els testimonis de les pòlisses.

 

 

Mitjans de presentació de documents:

 

Presencial: a les dependències del Registre, en horari d’obertura al públic. Haurà d’emplenar-se una instància de presentació (imprimir per duplicat) i abonar-se els honoraris registrals, que dependran de la secció a la qual pertanyin els béns. En presentar-se el document es lliurarà un resguard de presentació necessari per a la seva retirada.

 

Per correu o missatgeria: acompanyat d’instància en la que s’identifiqui al presentador. Hauran d’abonar-se simultàniament a la presentació els honoraris registrals mitjançant ingrés en el compte, indicant: nom del presentador, el número d’entrada o identificació del bé (matrícula…).

 

Per fax: només notaris, jutjats i autoritats administratives, havent d’aportar-se l’original del document en un termini de 10 dies hàbils.

 

Telemàticament: NOMÉS  a través dels mitjans i portals habilitats pel Col·legi de Registradors:

 

 

Els honoraris, que poden ingressar-se al compte IBAN ES84 0075 0122 04 0600928171, són els que es detallen a cada secció del Registre.

 

Instància de presentació

 

Instància de presentació Condicions Generals de la Contractació