REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

COMUNICAT PROVISIÓ DE FONS

A PARTIR DEL 2 DE GENER DEL 2020 LA PROVISIÓ DELS DOCUMENTS PRESENTATS AL LLIBRE DIARI SERÀ DE 100€ I LA DELS DOCUMENTS ASSOCIATS A LES SOL·LICITUDS DE CERTIFICATS SERÀ DE 30€.

 

Novetats: Prestadors de serveis

 

 

 

El Registre Mercantil és una oficina pública que depèn de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública del Ministeri de Justícia. Actualment servit per 17 Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, en règim de divisió personal.

 

És un instrument de publicitat de la vida mercantil encaminat a facilitar al públic informació sobre les societats mercantils, els empresaris individuals i sobre la resta de subjectes que actuen en el tràfic mercantil, així com dels actes i acords que afecten a la seva organització i funcionament.

 

La publicitat que emet el Registre produeix els efectes jurídics derivats del control de legalitat que el Registrador realitza dels documents presentats a inscripció, la qual cosa determina que els seus assentaments gaudeixin de presumpciö d’exactitud i estiguin sota la salvaguarda dels tribunals, contribuint amb això a la seguretat jurídica.

 

La legislació bàsica està constituïda pel Text refós de la Llei de Societats de Capital i el Reglament del Registre Mercantil, així com alguns articles del Codi de Comerç i nombroses lleis i disposicions especials com la llei de modificacions estructurals o la de societats professionals, entre d’altres.