REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

FUNCIONAMENT EXCEPCIONAL DEL REGISTRE MERCANTIL A CAUSA DEL COVID-19

 

D’acord amb el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, modificat pel RD-L 11/2020 de 31 de març, la Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març i la Instrucció de la mateixa Direcció General de 30 de març de 2020

 
 

A. FUNCIONAMENT DEL REGISTRE.

 
Estarà obert de dilluns a divendres de 9 a 14 hores amb el personal mínim necessari per

– assegurar la presentació de documents per tots els canals legals, telemàtic, fax i presencial i

– facilitar la publicitat formal dels documents inscrits.
 
Els terminis de qualificació i despatx de documents han estat suspesos fins que finalitzi la situació d’alarma. No obstant això, en la mesura del possible s’aniran despatxant els documents presentats.
 
 

B. DIPÒSIT DE COMPTES.

 
L’obligació de formular els comptes anuals queda suspesa fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent-se de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data.

El termini per a la verificació comptable, tant si l’auditoria fóra obligatòria com voluntària, s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

Un cop formulats els comptes, hauran d’aprovar-se dins dels tres mesos següents i presentar-se al Registre dintre del mes següent.

Malgrat l’anterior, podran formular-se els comptes durant l’estat d’alarma així com la seva verificació comptable dins del termini previst legalment, i dipositar-se en aquest Registre en el termini ordinari.
 
 

C. LEGALITZACIÓ DE LLIBRES.

 
Segons consulta resolta per la Resolució de la DGSJFP del 10 d’abril de 2020, les societats per a les que el 14 de març no hagin finalitzat el termini per formular els comptes anuals, podran presentar a legalitzar els seus llibres dins del termini de quatre mesos a comptar des de la finalització del període d’alarma, sens perjudici que les societats que tinguin elaborats els llibres puguin presentar-los a legalitzar en qualsevol moment, tot i durant l’estat d’alarma; per això, el Registre resta obert i operatiu per legalitzar els llibres que es presentin en el termini ordinari.