REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

COMUNICAT PROVISIÓ DE FONS

A PARTIR DE EL 4 DE GENER DEL 2021, LA PROVISIÓ DE FONS DELS DOCUMENTS PRESENTATS AL LLIBRE DIARI SERÀ DE 150€. PER A LA RESTA DE DOCUMENTS SERÀ DE 30€.

 

Novetats:

NOTA SIMPLE INFORMATIVA descarregable des de l’ Àrea d’ usuaris d’aquesta web www.registromercantilbcn.es on poden obtenir el número d’ ordre de l’ últim llibre legalitzat d’ ACTES, SOCIS / ACCIONISTES, COMPTABLES (Diari, Inventari i Comptes, Balanços…).
COST PER BLOC SOL.LICITAT:
Llibres societaris: 3,00 + IVA = 3,63€
Llibres comptables: 6,60 + IVA = 7,99€
Ambdós: 9,60 + IVA = 11,62€
Per a qualsevol altre tipus de consulta haurà de descarregar formulari NOTA INFORMATIVA i enviar-lo al departament mitjançant correu electrònic: legalizacionlibros@registromercantilbcn.es

 

NOUS TERMINIS PER A LA LEGALITZACIÓ DE LLIBRES I EL DIPÒSIT DELS COMPTES ANUALS

 

D’acord amb la Disposició Final Vuitena del RDL 19/2020, publicat al BOE de 27 de maig de 2020, els terminis per a la formulació, aprovació i dipòsit de comptes en el Registre i la legalització de llibres, sens perjudici de poder presentar-se en qualsevol moment, són els següents:

 

1.- Formulació i aprovació de comptes

 

Els comptes podran formular-se fins al 31 d’agost de 2020 (tres mesos des de l’1 de juny).
Fins a dos mesos després, el 31 d’octubre de 2020, podrà celebrar-se la junta d’aprovació de comptes, atès que s’ha modificat l’article 40.5 del RDL 8/2020.

 

2.- Legalització de llibres

 

Fins al 30 de setembre de 2020 (quatre mesos des de l’1 de juny)

 

3.- Dipòsit de comptes

 

Conforme a la regla general, un mes des de l’aprovació dels comptes, per tant, fins al 30 de novembre de 2020.